KALENDÁŘ AKCÍ VDP 2010


Datum,

hodina

Akce

Místo konání

Podrobnosti

12.-13.11.2009    Celorepubliková kaplanská porada
 "Já, kaplan"
   Praha - zotavovna VS Květnice    Svolání zde
3.12.2009      Meditační shromáždění    Šumperk, modlitebna CASD blíže ZDE
10.12.2009      Mimořádná schůze  VV VDP Praha - GŘ VS ČR malý
14.1.2010      Schůze  VV VDP Praha - GŘ VS ČR malý
23.-24.2.2010       Výroční kaplanská porada   Praha - zotavovna VS Květnice Předběžný              program tady
25.2.2010      Schůze  VV VDP Praha - zotavovna Kvěnice velký
18.3.2010      Schůze  VV VDP Praha - zotavovna Kvěnice malý
23.3. 2010      Vyslání nového vedení VDS Ř.k.kostel sv. Vojtěcha 17 hod   více
8. 4. 2010      Členská schůze VDP Komunitní centrum - komplex
BB centra Praha-Michle
  Pozvánka
29.4.2010      Schůze  VV VDP Praha - GŘ VS ČR   velký
  11.-12.5.2010  Odborně metodický seminář   VS/VDP   Zotavovna VS Přední Labská   úvaha
10.6.2010       Schůze  VV VDP Praha - GŘ VS  ČR malý (přeloženo ze 17.6.)
23.9.2010       Schůze  VV VDP Praha - GŘ VS  ČR   velký
18.-19.10.2010    Nástupní kurs VDP    Teologický seminář CASD Sázava
  Radvanice 29
  Informace zde
 20.10.2010     Seminář VDP:  Rozdíly v duchovní službě ve VT a VV vaz.věznice Praha - Pankrác Pozvánka zde! Přihlášky:  stesarova@vez.pan.justice.cz
21.10.2010     Schůze  VV VDP Praha - GŘ VS  ČR malý
24.11.2010     Schůze  VV VDP Praha - GŘ VS  ČR velký
25.-26.11.2010    Celorep.  kaplanská porada  Praha - zotavovna VS Květnice Program
         9.12.2010 Meditační shromáždění VDP Koinonia Jan Křtitel
Plzeň - Litice
Zpráva o konání  mapa1
   mapa2     
Ze zápisu schůzí

Praha, 24. listopadu 2010
       Poslední  velký výbor VDP zasedal v rámci celorepublikové kaplanské porady v Praze na Květnici a vyslechl několik informací o událostech poslední doby: o pokračujícím redukčním trendu VS ČR, jenž se dotýká i aktivit duchovní služby; o návštěvě předsedkyně a tajemníka VDP ve věznici Rapotice a tamním vstřícném chování místního personálu; o "spanilé moravsko-slezské jízdě" představitelů duchovní služby a péče do Opavy, Ostravy, Heřmanic a Karviné a řešení vzájemných vztahů duchovních; atd. Lámali jsme si hlavu, co dělat v případě těch členů VDP, kteří jaksi potratili jakoukoliv aktivitu a přitom pověření jejich mateřské církve trvá. - Dívali jsme se i dopředu: nezvládneme prosincový výbor, takže se příště sejdeme až v novém roce - 20. ledna 2011. Našli jsme již předběžný termín pro konání výroční členské schůze VDP, která bude tentokrát schůzí volební a má se D.v. konat 31.3.2011 v Praze-Petrovicích; termín i místo budou v budoucnu upřesněny a potvrzeny.

        Řady našich členů se rozrostly o 4 osoby; jmenujeme římskokatolické aktivisty Veroniku a Jiřího Zemanovy  docházející do věznice Vinařice; metodistického kazatele Ing. Zdeňka Brože, interesovaného nevšední péčí o mládež a směřujícího do vazební věznice Litoměřice; kurátora chomutovského sboru ČCE bratra Zdeňka Turka, v civilním zaměstnání "loutkoherce", se speciálním zájmem o biblickou formu dramaterapie, určeného do ostrovské věznice. Překvapením byl i rabín židovské obce Moshe Ch. Koller, žádající o možnost služby ve věznicích v rámci  náboženské a psychosociální pomoci vězněným; v jeho případě jsme se dohodli, že navzdory formálním překážkám budeme usilovat o takovou formu duchovní a lidské asistence, jaká bude v našich současných podmínkách možná za předpokladu, že jmenovaný bude k takové činnosti odpovědným orgánem židovské obce pověřen. Tato chvíle byla okamžikem vítězství tolerance a lidskosti pod podmínkou jasně deklarované autonomie obou náboženských směrů.

Bohdan Pivoňka 

Praha, 21. října 2010

     Zasedání navštívil hned zrána  ředitel kanceláře generálního ředitele VS ČR plk. PhDr. Martin Kocanda, který s politováním oznámil nutnou restrikci: z ekonomických důvodů nebude možné pořádat mezioborový seminář v Přední Labské; podobná opatření postihnou všechna odvětví VS.  Patrně se musíme naučit "nést jedni druhých břemena..." a vzhlížet k Naději, která nese za všech okolností. Další informace se týkaly uskutečněných akcí: nástupního kurzu VDP na Sázavě (18.-19.10.2010, kromě 12 studentů semináře 3 noví členové VDP, problematiky křtů ve vězení a přípravy meditačního shromáždění (9.12.2010 Litice u Plzně). Presbyter BJB br. Michal Branda byl přijat do VDP a řeckokatolický kněz Andrey Penyuk obdržel souhlas VV VDP k funkci vězeňského kaplana ve věznici v Horním Slavkově.
      Řešili jsme mj. problém nástupního kurzu, pro práci ve VDP povinného, v souvislosti se zřejmými potížemi možných frekventantů s jejich uvolněním ze zaměstnání. Napříště bude postupováno tak, že uchazeč o členství ve VDP obdrží předem odborná skripta a vyplní dotazník; teprve po prostudování (max. po 6 měsících) bude pozván do zasedání výkonného výboru VDP, napíše test z odborných znalostí, předloží pověření církve a po rozhovoru se členy výboru, pokud se výbor vysloví kladně, vyplní přihlášku, dodá foto a bude mu vystaven identifikační štítek. V přípravné fázi bude žádoucí jeho pastorační práce ve věznici po boku kaplana, o čemž bude zpraven ředitel příslušné věznice.

        Praxe křtů klientů ve vězení bude prohovořena na kaplanské poradě a poté bude zveřejněna "křestní deklarace" která bude obsahovat základní principy přístupu ke křtům za zdmi vězení.


Bohdan Pivoňka

           
Praha, 23. září  2010      
        Přes léto došlo k podstatným změnám v organizaci Vězeňské služby ČR; generálním ředitelem této státní instituce byl ministrem spravedlnosti pověřen a posléze i jmenován dosavadní ředitel pardubické věznice plk.PhDr. Jiří Tregler.  Měli jsme čest přivítat jej při našem prvním zasedání po prázdninách.  Pozdravil přítomné a vyjádřil podporu takovému typu práce, která se koná s otevřeným hledím a směřuje k dobru člověka, tedy jak vězňů, tak  personálu. Vyjádřil přesvědčení, že přes složité ekonomické podmínky je třeba rozvíjet spolupráci i v oboru duchovenské péče, neboť  i tato služba přispívá k pozitivnímu působení této specifické součásti vězeňského společenství.  
         V další části jednání jsme hodnotili prázdninové akce (Velehrad), ale víc jsme uvažovali nad nutností zkvalitnit naše vzájemné vztahy prohloubením tolerantního ekumenismu, v němž se respektuje duchovní přínos každé ze zúčastněných církví bez pokušení druhé předělávat k vlastnímu duchovnímu názoru.
           Zářijové zasedání  velkého výkonného výboru bylo bohaté na návštěvy. Souhlas ke kaplanské službě obdrželi Vladislav Vojtěch Hána, vikář Československé církve husitské a Josef Dvořák,  kazatel Církve adventistů s.d. v Turnově; první z jmenovaných byl určen pro věznici Bělušice, druhý nastoupil do fungující  služby ve Valdicích, odkud nedávno odešel do důchodu dosavadní adventistický kaplan Bohuslav Zámečník.  P.Josef Glogar, SDB, bývalý kaplan vojenský, byl po obecném souhlasu přijat do VDP a rovněž tak presbyter baptistického sboru v Kraslicích bratr Karel Kučera. Za dveřmi už je nástupní kurz VDP na Sázavě (Teologický seminář v Sázavě-Radvanicích) 18.-19.10. a seminář ve vazební věznici Praha Pankrác, který se bude konat 20.10.2010 pod tématem "Rozdíl duchovní služby ve výkonu vazby a výkonu trestu".

Bohdan Pivoňka


Praha, 10. června 2010

         Poslední předprázdninový výbor vyslechl zprávu o aktivní účasti dvou bratří Jana Haslingera a Daniela Pfanna na  výroční konferenci  německé duchovní služby ve vězení i zprávu o přípravách na letošní - údajně skromnější - velehradský svátek Lidí dobré vůle. Rovněž se jednání úzce dotýkalo návštěvy kaplanské delegace v polských vězeních; v tomto okruhu jsme konstatovali zásadní odlišnosti ve vážnosti, které se polské vězeňské kaplanství těší, jak mezi klienty za mřížemi, tak i mezi profánními pracovníky věznic. Česká a moravská situace je jiná, jistě více rozestřená na širší spektrum církví. Tím spíše je potřeba stanovit hlavní zásady ekumenických vztahů; podklady připravil olomoucký kaplan Otto Broch ("Služebný kodex ekumenické spolupráce"). V diskusi jsme si porozuměli, že k metodám spolupráce musí patřit vzájemná tolerance a úcta k církevnímu i osobnímu názoru.
     Do řad sdružení byli přijati dva adepti -  adventista Martin Dlouhý, jinak správce komunitního centra v Praze - Michli, připravený sloužit potřebným netradičním způsobem - po dřívějších osobních prožitcích a zažitém hlubokém obratu, a římský katolík P. Radim Valík OSB, který zasvětil celý svůj řádový život pomoci vězňům, v Německu i u nás - a teď je připraven docházet do Litoměřic.
      Už bylo i po setkání duchovních a uniformovaných dozorců v Přední Labské, můžete si víc přečíst zde
- totiž výstižné dvoustranné ranní zamyšlení o prvotní bratrovraždě.

Zdraví

Bohdan PivoňkaPraha, 29. dubna 2010

        Po úvodním napomenutí zástupce hlavní kaplanky Mgr. Škody, že se nemáme nechat tepat dobou, neset do trní, ale úhor zorat a prosit o dar Ducha sv., jsme zhodnotili některé dosavadní akce, zvlášť nedávnou členskou schůzi. Připomněli jsme "aktiva i pasiva" a zaměřili dopředu: nejbližší akcí je mezioborový seminář, který se bude konat Deo volente v zotavovně Vězeňské služby v Přední Labské 19.-20.5.2010; podrobnosti i přihláška zde. Rovněž jsme připomněli velehradské slavnosti 4.-6.7.2010 a podzimní jednodenní seminář ve vazební věznici Praha Pankrác, na který je ještě čas. Koncepčně nás trápí slabá informovanost o vězeňské duchovní službě v okruhu církví, částečně pochopitelná v době, kdy má každá církev těžkou hlavu sama se sebou.
       V žádosti bratra Ing. Jiřího Šroma z Apoštolské církve o vstup do našeho sdružení převážně z pragmatických důvodů budoucí možné kaplanské služby ve věznici jsme rozpoznali častý omyl, že totiž se do VDP vstupuje především pro možnost aplikace profesionální duchovní služby v řadách zaměstnanců Vězeňské služby.  Proto jsme rozhodli o odkladu s tím, že má jmenovaný bratr možnost ověřit si rozhodnutí do VDP vstoupit v průběhu nástupního kurzu VDP a dalších aktivit sdružení. Zároveň jsme vyjádřili vděčnost za jeho dosavadní službu v Bělušicích na základě aktivit jeho církve. Do řad VDP byl přijat Ing. PhDr. Vladimír Večeřa (řkc), který obětavě vstoupil do začínající duchovní a pastorační práce ve věznici Rapotice, v níž se pravidelně střídá se svým evangelickým kolegou z Velkého Meziříčí.

Bohdan Pivoňka


Praha, 18. března 2010

    Na programu březnového setkání výkonného výboru bylo především upřesnění programu a dalších náležitostí, souvisejících s výroční členskou schůzí VDP, která je svolána na 8. dubna t.r. do  Komunitního centra (v komplexu BB centra v Praze-Michli).  Povinné zprávy budou k dispozici při jejím zasedání v písemné podobě a samo předložení bude prezentační metodou. Zprávu výkonného výboru za uplynulý rok je možno již dnes stáhnout zde.  Dále se řešila otázka reciproční kaplanské  stáže v Polsku, organizované Vězeňskou službou a zřejmé rozdíly ve složení delegace po stránce církevní příslušnosti. Vyplynula z toho potřeba písemné fixace způsobů ekumenické součinnosti ve VDP, cvičně nazvané "služebným kodexem ekumenické spolupráce". Ve výhledu k odborně metodickému semináři, který pořádá Vězeňská služba každý rok a letos se plánuje na 19. a 20. května v Přední Labské, byla stanovena podtémata k hlavnímu mottu: Duchovní služba v pohledu dozorce a dozorčí služba v pohledu duchovního.
           Zasedání navštívil římskokatolický bratr Vít Pacalaj, občanským povoláním strojvůdce, s církevním pověřením a zapáleným odhodláním v srdci sloužit pod hlavičkou VDP vězněným osobám z bohatého vlastního obdarování. Po dlouhém a upřímném rozhovoru jsme jmenovaného pozvali na členskou schůzi a další aktivity VDP, posléze i na nástupní kurs VDP s tím, že po seznámení se s prostředím jej pozveme do výboru znovu.

Bohdan PivoňkaPraha, 25. února 2010


   Zasedání velkého výboru VDP navazovalo v únoru na předcházející 2 dny kaplanské porady. Bratrem Milanem Libou byli přítomní uvedeni do tajemství úspěchu veškerého díla Ježíšových učedníků - do modlitby; bez ní je veškeré snažení ploché. Bylo vzpomenuto jak obtížné situace manželů Stejkozových, tak trápení P.Petrika (úraz).
        S potěšením všichni přijali zprávu o vykonaném křtu doživotně odsouzeného ve Valdicích. Později se otázka udělování této svátosti objevila při projednávání žádosti jednoho z uchazečů o členství v organizaci  - a znovu se objevila rozporuplnost v ekleziologickém i pastoračním přístupu ke svátosti křtu a tedy i  potřeba ujednotit praxi v aplikaci této svátosti ve vězeňském prostředí při zachování specifika té které církve.
       V dalším průběhu se jednalo o výroční členské schůzi, která je svolána na 8. dubna t.r. do  Komunitního centra (v komplexu BB centra v Praze-Michli), a o připravovaném mezioborovém semináři v Přední Labské 19.-20.5.2010. V Krkonoších bychom rádi prohovořili aktuální téma: Duchovní služba v pohledu dozorců, dozorčí služba v pohledu duchovních. Chceme pozvat rovněž přátele z téměřciziny - dva slovenské vězeňské kaplany.
        Po rozhovoru s bratrem J.Chvátlinou (AC) se výkonný výbor rozhodl poskytnout jmenovanému zatím příležitost k hlubšímu seznámení s východisky VDP a posečkat s jeho přijetím; docházet bude do věznic Nově Sedlo, Oráčov a dalších s pověřením církve s tím, že kaplan M.Liba z téže církve mu nabídne svou pomoc. Bratří P.Pavel Porochnavec a Robert Čovan (oba ŘKC) budou jako nově přijatí členové VDP docházet do věznice v Jiřicích.
        Bratr Miroslav Čejka zůstává odpovědným za koordinační práci ve VDP a Martin Škoda byl vyjádřením VV akceptován ve své funkci zástupce hlavní kaplanky s tím, že bude třeba co nejdříve dát podnět k úpravě vnitřních legislativních norem, které by odpovídaly současné situaci.   

Bohdan Pivoňka


Praha, 14. ledna 2010


        První lednové zasedání výboru se zabývalo situací vzniklou v důsledku ustanovení kolegyně Jakubalové do funkce hlavní kaplanky VS ČR a dopadu této změny do struktury výboru.  Vlastní výkonný výbor (t.zv. malý, bez přísedících z dalších církví) se dle stanov skládá z předsedy, šesti volených členů a dvou členů virilních (t.j. nevolených), kterými jsou hlavní kaplan a jeho zástupce.  Pokud virilní člen pozbude důvodu být "virilním", stává se plnohodnotným náhradníkem. Dosavadní hlavní kaplan Pivoňka se tedy stal náhradníkem, na jeho místo postoupila Květoslava Jakubalová. Martin Škoda byl povolán za zástupce hlavní kaplanky a obsadil druhé virilní místo; uvolnil přitom své původní místo volené. Na toto místo byl volbou ze čtyř potenciálních náhradníků tajnou volbou povolán Bohdan Pivoňka, který byl další volbou potvrzen v tajemnické roli.
       Další jednání se týkalo příprav výroční členské schůze VDP,  která by se měla konat po Velikonocích 8.dubna v Komunitním centru v Praze. Výhledově jsme se již zamýšleli nad možným tématem odborně metodického mezioborového semináře, který každoročně probíhá péčí Vězeňské služby v jejím rekreačním středisku v Přední Labské v Krkonoších.

          V průběhu setkání nás navštívila paní vrchní ředitelka kabinetu generálního ředitele VSČR  plk. PhDr. Radomíra Dlouhá v doprovodu ředitele Vazební věznice Praha-Ruzyně plk. Ivana Horáka.  Pokusila se vysvětlit nelehké postavení Vězeňské služby při zeštíhlovacích trendech iniciovaných nadřízeným ministerstvem a současně přibývajících úkolech. Redukce by se v jistém smyslu mohla týkat i kaplanské služby; proto požádala přítomné zástupce duchovní služby, aby se snažili pozitivně komunikovat se svým vedením a přispěli k minimalizaci možných střetů a nervozit, což by měl být jeden z projevů integrace duchovní služby do této instituce. Ředitel Horák současně vysvětlil, že za faktem ztráty půlky kaplanského místa není nevůle, ale povinný krok nařízený nadřízenými místy při řešení úspory tabulkových míst; nabídl však zaměstání chybějícího kaplana z katolické oblasti na dohodu o pracovní činnosti.
           V té souvislosti vydal výbor doporučení pro přijetí paní Bc. Pavlíny Čančarové do kaplanské služby Vazební věznice Praha - Ruzyně, i když na dohodu o pracovní činnosti, přesto na plnohodnotné kaplanské působení. Výbor vyslovil přesvědčení, že i po odchodu P.Jiřího Stejkozy do důchodu bude duchovní služba ze strany římskokatolické spolehlivě zajišťována a popřál sestře Čančarové mnoho zdaru a Božího požehnání.

Bohdan Pivoňka


2010