ARCHIV 2009


KALENDÁŘ  AKCÍ VDP


Datum,

hodina

Akce

Místo konání

Podrobnosti

15.1.2009       Schůze  VV VDP Praha - GŘ VS ČR malý
24.2.2009       Schůze  VV VDP Praha - GŘ VS ČR velký
25.-26.2.2009       Výroční kaplanská porada   Praha - zotavovna VS Květnice Program zde
  
5.3.2009       Nástupní kurz VDP - náhradní Praha - GŘ VS ČR zájemci     tel.244024435
19.03.2009       Členská schůze VDP   Praha -  ČCE, kostel U Jákobova   žebříku Praha 8 - Kobylisy   Pozvánka 
26.03.2009       Schůze  VV VDP Praha - GŘ VS ČR malý
23.04.2009       Schůze  VV VDP  Praha - GŘ VS ČR velký
11.-12.5.2009      Odborně metodický seminář VS/VDP   Zotavovna VS Přední Labská
FOTKY ZDE!!!!
    28.5.2009      Schůze  VV VDP   Praha - zotavovna VS Květnice!! malý
25.06.2009      Schůze  VV VDP  Praha - GŘ VS ČR velký
4.-5.7.2009      Prezentace kaplanské služby Velehrad
 KOMENTÁŘ  !!!!!!!
12.-13.9.2009      Společný pobyt VV VDP s rodinami  středisko Immanuel Ždírec n/D relaxační pobyt
24.9.2009      Schůze  VV VDP Praha - GŘ VS ČR velký
29.-30.9.2009      Nástupní kurz VDP   Teologický seminář CASD                 Sázava Předběžné INFO
15.10.2009      Schůze  VV VDP Praha - GŘ VS ČR malý
21.10.2009      Seminář VDP: Léčba sexdeviantů ve     výkonu trestu Věznice Kuřim

 Dojmy z Kuřimi
Program
11.11.2009      Schůze  VV VDP    Praha - zotavovna VS Květnice velký
12.-13.11.2009    Celorepubliková kaplanská porada
 "Já, kaplan"
   Praha - zotavovna VS Květnice    Svolání zde
3.12.2009      Meditační shromáždění    Šumperk, modlitebna CASD blíže ZDE
10.12.2009      Mimořádná schůze  VV VDP Praha - GŘ VS ČR malý

 

redakce

 
 

Praha, 10. prosince 2009


        Na žádost několika členů výboru bylo svoláno toto mimořádné zasedání. Hlavním tématem jednání byla situace po listopadové celorepublikové kaplanské poradě, kde došlo k pohnuté výměně názorů v otázce jmenování příštího hlavního kaplana. Bylo třeba si ujasnit některé okolnosti provázející výběr kandidáta a vrátit se k vzájemnému rozhovoru. Ten byl - jak věříme - postaven na jednotící základ společnými modlitbami přítomných.  Jediným úkolem výboru bylo vyjádření ke kandidátce na pozici hlavního kaplana, dosavadní zástupkyni hlavního kaplana Mgr. Květoslavě Jakubalové; její jméno vzešlo z jednání Rady pro duchovní službu ve věznicích a ústavech, když jí byla dána přednost před druhým kandidátem - PhDr. Martinem Kocandou. Tajnou volbou se výbor postavil za sestru Květu a doporučil generálnímu řediteli Vězeňské služby, aby jí  do této funkce ustanovil. Od 1.1.2010 se tedy Květoslava Jakubalová stává novou hlavní kaplankou Vězeňské služby. Věříme, že jí Pán Bůh pomůže v jejím nelehkém poslání. Dosavadní hlavní kaplan přechází do funkce zástupce hlavní kaplanky - koordinátora na částečný pracovní úvazek.

Bohdan Pivoňka


Praha, 11. listopadu 2009


    Jednání bylo ovlivněno skutečností navazující kaplanské porady a nestandardním prostředím velkého květnického jednacího sálu. Řeč byla o chronické problematice nástupního kurzu VDP, který je pro začínající členy VDP povinný, ale na nějž se nepodaří shromáždit dostatek zájemců. I strukturálně bude potřeba jej pojmout nově, využít přitom formy testů a následné prověrky. Bratr Martin Škoda zhodnotil kuřimský seminář jako velmi zdařilý (více zde) , zvláště odborný výklad dr. Hajnové; přítomní ocenili rovný přístup odborníků k duchovním bez despektu, častého mezi specialisty. Podařilo se nám rovněž v hrubých rysech naplánovat "védépácké" akce minimálně pro první pololetí příštího roku. V souvislosti se  setkáním koordinátorů VDP následujícího dne se hovořilo o aktuální problematice, jejich statutu, termínech sejití a o nesprávném ztotožňování s koordinátory Vězeňské služby, které určují k organizování dobrovolné duchovní činnosti ředitelé ze svých zaměstnanců ve věznicích bez kaplana.
      S očekáváním pojedou někteří zájemci do sboru CASD v Šumperku; požádali jsme tamního nového kazatele Jana Majera Th.B., aby ve spolupráci s místní pravoslavnou farností připravil v adventním čase (3.12.2009) možnost meditačního ztišení.
       Do zasedání výboru byla pozvána Mgr. Valentina Matůšová (pravoslavná církev), pověřená svým církevním nadřízeným k službě kaplanky; výkonný výbor ji hlasováním doporučil ke službě ve Věznici Znojmo.

Bohdan Pivoňka       

Praha, 15. října 2009

        Bylo o čem hovořit: koncem září (29.-30.9.) proběhl nástupní kurs VDP (NK) v Teologickém semináře CASD na Sázavě a blížil se již  termín semináře ve věznici Kuřim (21.10.) se spektakulárním názvem "Léčba sexuálních deviantů ve výkonu trestu". K nástupnímu kursu bylo dost připomínek: hledáme způsob, jak umožnit našim začínajícím  členům hlubší vhled do problematiky vězeňské pastorace; víme, že 2 dny jsou příliš málo - a na delší dobu se v dnešním akčním světě nikdo neuvolní. Budeme zkoušet důkladnější přípravů adpetů před kursem  nejspíše formou sepsání předchozího testu a pak následné konzultace při vlastním semináři. Letos se "nástupáku" zúčastnili 3 členové "povinně", 3 další zájemci nepovinně a zhruba 30 studentů místního teologického semináře. - Pokud jde o pozvání do Kuřimi - téma souvisí se specializovaným oddělením, které je umístěno právě do kuřimské věznice. Je přihlášeno již přes 50 zájemců a doufáme, že nám odborné informace pomohou v případnější pastorační péči.
          Některé další body programu nebyly snadné, týkaly se  osobní problematiky některých kaplanů; není jednoduché obstát v této službě v napětí mezi klienty a personálem a obstát rovně nejen před nimi, ale i před sebou a především před naším nebeským Šéfem. Potěšil nás bratr Vladimír Moravec z husitské církve, který již docházel do všehrdské věznice (Chomutov)  a chce nyní (s vervou sobě vlastní) ve službě pokračovat jako člen VDP, přijatý právě při tomto zasedání.
           Z připravovaných akcí je třeba připomenout setkání koordinační rady, tedy členů VDP, kteří jsou pověřeni koordinací služby z různých církví  při určité věznici; "koorada" se sejde v rámci kaplanské porady v Praze na Květnici ve čtvrtek 12.11. v Zotavovně VS v 16 hod. Bude ještě svolána s. předsedkyní. -   Letošní meditační shromáždění jsme netradičně naplánovali na Moravu - do sboru CASD v  Šumperku na 3. prosince 2009; předpokládáme plodnou spolupráci místní ekumény a dobrou vůli všech, kteří nebudou vážit delší  cestu s trpkostí, ale s vděčností a očekáváním, že Boží milost se sklání ke všem a všude, a že není laciná, ale drahá - a taky něco stála - a stojí. Těšíme se na setkání v Šumperku, shromáždění ještě bude  obvyklou cestou oznámeno.

Bohdan Pivoňka

Praha, 24. září 2009

        První sezení po prázdninách bývá náročné: zpracovat prázdninové podněty a připravit rychle se blížící akce. Z těch nejbližších byl nástupní kurs VDP, kdy nové adepty VDP již tradičně hostí spolu se zájemci z řad kazatelů různých církví Teologický seminář CASD na Sázavě - a poskytuje přitom letmé setkání s problematikou vězeňské pastorace i svým řádným studentům. Tentokrát kurs proběhl 29.-30.9.2009. Rovněž na VV proběhla informace o semináři VDP ve věznici Kuřim, který se bude konat dne 21. října t.r.; k tomu informace na našich webových stránkách.  Kaplanskou poradu organizujeme v Praze Na Květnici, ve dnech 12.-13.11.2009; tématem bude specifika kaplanského postavení a aktuální otázky související se zamýšlenou změnou v obsazení funkce hlavního kaplana.  Letošní adventní meditační shromáždění se  nebude konat v Praze, ale - dle předběžného sdělení - dne 3.12.2009 ve sboru CASD v Šumperku s ekumenickou účastí dalších církví; bude řešeno při příštích sezeních.
         Návštěvou byli na jednání výkonného výboru dva duchovní, Mgr. Pavel Janošík, farář ČCE ve Velkém Meziříčí a Mgr. Pavel Samotovka, pravoslavný duchovní  z Mladé Boleslavi. Oba byli přijati po zajímavém rozhovoru, jenž vždy předchází nutnému hlasování členů ve věci přijetí do VDP. První již působí v nové věznici v Rapoticích, druhý koná pastorační službu mezi pravoslavně se cítícími vězni ve vazební věznici na Pankráci. Jsme rádi, že se najdou ti, kteří cítí své poslání k nelehké, ale tolik potřebné službě ve vězení a že toto poslání respektují i jejich "farníci", kterým nezbývá než se smířit s takovým pobytem jejich kazatelů ve věznici; pořád lepší, než dostat se tam obvyklým způsobem.
       
Bohdan Pivoňka


Praha, 25. června 2009
       Přes páně prezidentovo ujišťování, že se s klimatem neděje nic škodlivého, zač by se měl člověk stydět, tají ledovce a českomoravskoslezskou zemi stíhají povodně nebývalých rozměrů.  Během několika minut teče voda, kde téměř netekla a ničí domy i komunikace. Jediným funkčním vlakovým spojem dorazil z Olomouce Otta Broch a Jiří Niderle pojezdil oklikou kus země moravskoslezské, než se v poměrně dobré náladě dostavil na výbor o 2 hodiny později. Potěšila nás kolegialita lidí ochotných pomoci finančně i rukama. --- Jinak jsme hovořili o cestě obrazů klientů do Vídně (výstava ICCPPC) pod patronací brocho-převrátilskou, o přípravu na Velehradskou kaplanskou prezentaci, s níž má Otta hodně problémů, ujistili jsme se na termínu 12.-13.9.2009, kdy se má konat v konferstředisku Immanuel u Ždírce n/D víkendový pobyt "výboráků" s důležitějšími  manželskými polovicemi a trápili jsme se nad neutěšenou situací s nedostatkovými tabulkovými místy. V průběhu jednání nás navštívil pan generální ředitel, vyslovil práci VDP důvěru a požádal o podporu věci vězeňství všemi možnými prostředky. Přítomní slíbili intervenovat ve svých církvích i jinde u příslušných organizací.
          Na svou náhradnickou funkci ve výboru rezignovala sestra Eva Carbolová a výbor její rezignaci přijal. Složitá situace koordinátorů vyvstala v důsledku odchodu kaplana J.Majera z Břeclavi do Šumperka (loco Mírov) a  současným odchodem kaplana J.Lodera do důchodu. Jan Loder byl vyzván, aby svolal místní skupinu za účelem volby nového koordinátora. Do řad členů VDP byl přijat rusky mluvící pravoslavný žalmista - "altarnik" Dmitrij Sukhov, docházející do Rýnovic, který bude na podzim pozván na nástupní kurz VDP na Sázavu (29.-30.9.2009).

Bohdan Pivoňka

Praha, 28. května 2009

         Jednání výboru se vrátilo ještě k hodnocení odborně metodického semináře (OMS), který se konal v zotavovně VS ČR Přední Labské 11.-13. května 2009 za účasti "duchovenské" části ("védépáci"a kaplani) i části "profánní" (vychovatelé). Překvapením byla komunikativnost  společenství i pozitivní vyústění moderačně vedených skupinových rozhovorů; někteří naši kolegové vychovatelé si znovu uvědomili důležitost své služby a duchovní zase objevili lecjaké své omyly a naivnosti: dohromady ale došlo k vzájemné podpoře a odhodlání ve službě nápaditě pokračovat. ---  Kromě provozních záležitostí jsme z úst hlavního kaplana slyšeli referenci o sjednocení přijímací praxe nových duchovních, s tím, že je nutno akceptovat novelu vyhlášky "řádu výkonu trestu" a "řádu výkonu vazby", které stanoví, že před zásadním rozhodnutím ředitele věznice o vpuštění či nevpuštění duchovního do zařízení se písemně "vyjadřuje vězeňská duchovní služba"; tato praxe platí pro všechny církve s oprávněním užití zvláštních práv, včetně všech takto registrovaných náboženských společností.
          Výbor přijal s povděkem zprávu o představení skupiny duchovních zástupcům vedení věznice v Oráčově a o faktickém rozvržení práce mezi zástupce čtyř církví, dále o uvedení Mgr. Davida Smetany (CČSH), člena VDP, do věznice v Odolově. Kazatel CASD Karel Vasilek z Mladé Boleslavi byl přijat do sdružení s úmyslem sloužit pod vedením br. Dvořáčka ve věznici Jiřice. Jáhen Ing.Mgr. Jiří Maxa, Ph.D., který se zúčastňuje akce "Duchovní obnovy" v katolické církvi, byl přijat s výhledem na možnost realizace těchto akcí i ve věznicích; k tomuto rozhodnutí došlo po referenci o pozitivních zkušenostech těchto shromáždění v některých věznicích (Rýnovice, Valdice, Pankrác, atd). MUDr. Jana Plíšková, ČCE, bude docházet zatím do Vinařic a na Pankrác a po vlastních zkušenostech s možnostmi svého uplatnění a absolvování nástupního kurzu zváží svůj vstup do VDP.
Bohdan Pivoňka


Praha, 23. dubna 2009

          Povelikonoční zasedání bylo neseno nejen velikonoční nadějí, zvěstující obnovu duchovních sil navzdory reálným předpokladům, ale i dojmy ze středeční slavnosti ve věznici v Pardubicích, kde byla 22. dubna slavnostně odevzdána do používání nově upravená  kaple, možná jedna z nejhezčích ve Vězeňské službě. Slavnost moderoval pardubický exkaplan, nyní právník věznice PhDr. Martin Kocanda a mezi hosty nechyběli náměstek ministra spravedlnosti pro vězeňství dr. Ženíšek, ministr pro lidská práva Michael Kocáb, a další. -- Vězeňských kaplí se týkalo i další jednání výboru: tiskové oddělení GŘ VS ČR je ochotno vydat soubor fotografií kaplí ve věznicích jako přílohu svého časopisu České vězeňství. 6. dubna zasedala Rada pro duchovní službu ve věznicích a ústavech se snahou řešit otázku nástupce hlavního kaplana. Konsenzuálním rozhodnutím byl navržen Ing.Bc. Pavel Kočnar, který ovšem později vzal svůj souhlas zpět. --- Předsedkyně spolu s tajemníkem jednali se zástupci místních církví v Oráčově s cílem oživit duchovní činnost v tamní věznici.. ---  Bratr Otta Broch informoval o mezinárodní výstavě výtvarných prací odsouzených, konaných z popudu katolické organizace ICCPPC i o přípravách na velehradské slavnosti Lidí dobré vůle, kde mají mít vězeňští kaplani svou vlastní prezentaci.
         Mgr. Vladimírovi Moravcovi z CČSH doporučil výbor praxi v pravidelném působení ve všehrdské věznici pod patronací svého kolegy Mgr. Roky, účast na nástupním kurzu VDP na Sázavě a novou návštěvu v zasedání po získání základních zkušeností v dobrovolné službě.
         
Bohdan Pivoňka

Praha, 26. března 2009


           Bylo  po výroční členské schůzi, takže doznívala hodnocení, zkušenosti i pocity.  Prostředí v kobylisském sboru ČCE U Jákobova žebříku bylo inspirativní, ráno ještě nasněžilo, takže jsme se museli smířit s menším počtem členů.  Atmosféra však byla až na některé výjimky sdílná a přátelská, takže kladný dojem převažoval. Na následném setkání vlastního výkonného výboru jsme spíš hleděli dopředu. Nejbližší společnou akcí by měl být mezioborový seminář, který jsme z vyššího rozhodnutí museli přesunout o 2 dny dříve, tedy na termín 11.-13. května 2009 a který se již tradičně uskuteční ve zotavovně Vězeňské služby v Přední Labské v Krkonoších.  Sjednotili jsme se na tématu, které se týká nejen duchovních, ale i našich profesních spolupracovníků - vychovatelů; oni jsou totiž našim klientům za mřížemi nejblíž. Téma zní: "Vychovatelé a duchovní ve službě" (Jak se cítíme ve své službě). Věříme, že i toto setkání povede k vzájemnému poznání a zhodnocení.
     Dále jsme projednávali průběžné záležitosti, seznámili jsme se s možností prezentace duchovní služby při letošních slavnostech na Velehradě a plánovali podzimní seminář ve věznici (patrně Kuřim). Milou návštěvou byl Mgr. David Smetana, farář CČSH z Červeného Kostelce, jehož jsme přijali do řad členů VDP s vyhlídkou na jeho působení ve věznici Odolov, kde do této doby duchovní služba pro nedostatek ochotných pracovníků pokulhávala.  

Bohdan Pivoňka
 
Praha, 24. února 2009

          Tentokrát se velký výkonný výbor sešel v úterý před popeleční středou a zabýval se především přípravou výroční členské schůze, která je plánována na 19. března t.r. Hostit nás bude letos kobylisský sbor Českobratrské církve evangelické v Praze, s názvem "U Jákobova žebříku"; kdo jej neznáte, přesvědčíte se na místě o podstatě tohoto názvu. Rovněž se výbor zabýval tématem mezioborového semináře Vězeňské služby, který koná tato instituce pro členy VDP, kaplany i své profánní zaměstnance, tradičně již v Přední Labské v Krkonoších. Jestli návrh vyjde, rádi bychom pozvali kromě "védépáků" a kaplanů i některé vychovatele, kteří jsou nejvíce zatíženi přímým stykem s vězněnými osobami. 
    Kromě několika potěšitelných bodů jednání, mezi něž patřil zájem odsouzených z jedné věznice vykonat sbírku za účelem daru pro tělesně postižené děti jsme museli dořešit disciplinární záležitost br. Kobiely, který byl po provedném hlasování vyloučen z našeho sdružení poté, co mu byl ředitelem věznice vstup do zařízení zakázán. Nadějeme se, že takováto rozhodnutí jsou otázkou nutného respektování námi přijatých zásad a nijak neovlivňuje náš vzájemný vztah na křesťanském základě.
 
                                                                                                                                                               Bohdan Pivoňka