ARCHIV 2008KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ VDP


Datum,

hodina

Akce

Místo konání

Podrobnosti

17.01.2008  

Schůze  VV VDP 

Praha - GŘ VS ČR

malý

19.-20.02.2008     Výroční kaplanská porada
s předáním "kapelních" Biblí

Praha - zotavovna VS Květnice

homilie HK

6.3.2008     Schůze  VV VDP  Praha - GŘ VS ČR malý
27.03.2008     Členská schůze VDP  Praha Jižní Město, modlitebna ČCE,     Donovalská 53 Pozvánka
10.4.2008      Schůze  VV VDP
.
  Praha - GŘ VS ČR velký
28.-30.5.2007   Odborně metodický seminář VS/VDP     Zotavovna VS Přední Labská   čtěte!!!
12.6.2008      Schůze  VV VDP
.
 Praha - GŘ VS ČR velký
9.10.2008      Schůze  VV VDP
.
 Praha - GŘ VS ČR velký (přeloženo
   z 11.9.2008)
15.10.2008      Seminář VDP:  Doživotně odsouzení
.
 Věznice Valdice - kulturní dům Program zde!!
21.-22.10.2008      Nástupní kurz VDP NEKONÁ SE
   Teologický seminář CASD              Sázava INFO
11.-12.11.2008      Celorepubliková kaplanská porada
   s jubilejní slavností 10tileté činnosti
  Praha - zotavovna VS Květnice,     kostel U Martina ve zdi, Praha 1    INFO
12.11.2008       Schůze  koordinační rady   ETF UK Pha1 Černá 9, stud. S1!! začátek 16:15
13.11.2008       Schůze  VV VDP   Praha - zotavovna VS Květnice!! velký
4.12.2008       Meditační shromáždění Komunitní centrum sv.Prokopa
Praha - Nové Butovice 
blíže zde

 redakce

 

                          

      
                                                                                                                                                             Bohdan Pivoňka    

        Praha, 13. listopadu 2008


                Velký výkonný výbor - následující den po jubilejní kaplanské poradě  a s  tím spojeném večerním rokování - se tvářil        unaveně: měl na programu hlavně přípravu meditačního shromáždění, plánovaného na 4. prosince; bližší informace zde. Péčí místopředsedy VDP br. Převrátila a sestry předsedkyně Renaty bylo jako vhodné místo setkání vybráno Komunitní centrum sv. Prokopa v Nových Butovicích v Praze.  Nechceme od této tradice odstoupit - k duchovnímu životu potřebujeme všichni sdílení v  písních a modlitbě, jinak seschneme samým úřadováním.
                Výbor byl informován o zákazu působení bratra Petra Kobiely v hradecké vazební věznici v důsledku neuváženě    poskytnutých informací médiím v souvislosti s případem pana Zelenky a o pozastaveném církevním doporučení pro Mgr.    Immanuela Mariae.  Projednával rovněž otázku působení vietnamských římskokatolických kněží v rámci duchovní péče.        Do zasedání byli pozváni dva hosté: kazatel Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích  bratr Milan Kern a kazatel Církve        adventistů  s.d. v Táboře bratr Josef Dvořák. Oba byli do s vděčností sdružení přijati, první pro místní vazební věznici, druhý pro stejný typ věznice v Českých Budějovicích.

                                                                                                                                                    Bohdan Pivoňka

     Praha,  9. října 2008


       Poprázdninový start dokonale zaměstnal členy výkonného výboru:  po konzultaci hlavního kaplana s vedením VS ČR  
a  jednání Komise pro duchovní službu došlo ke změně zástupce hlavního kaplana - Mgr. Ottu Brocha, kaplana ve VV Olomouc, vystřídala Mgr. Květa Jakubalová, dosavadní místopředsedkyně VDP a kaplanka v Rýnovicích; ta se dále vzdala své funkce ve VDP (získala virilní členství ve výboru) a v důsledku toho bylo potřeba ze všech náhradníků znovu zvolit místopředsedu VDP. Nejprve byl bratr Broch zvolen řádným členem VV (doposud byl členem virilním - mocí svého úřadu) a posléze byl volbou za místopředsedu VDP vybrán RNDr. Mgr. Frantiček Miloš Převrátil, římskokatolický kaplan ve vazební věznici Praha Pankrác.

    V další části jednání jsme hovořili o připravovaném semináři VDP ve Vadicích (15.10.2008), o celorepublikové kaplanské poradě, plánované na 11.-12. listopadu, v jejímž závěru proběhne k desetiletému výročí práce Vězeňské duchovní služby slavnostní bohoslužba v pražském studentském kostele u Martina ve zdi  a dalších některých personálních problémech sdružení. Podařilo se před závěr kaplanské porady vtěstnat ještě sejití koordinační rady, která bude jednat 12.11. v 16:15 v budově ETF UK v Černé ulici, Praha 1.

    Tajemník VDP informoval o nově přijatých vnitřních normách Vězeňské služby a o novele Dohody o duchovní službě, která byla koncem prázdnin podepsána představiteli Vězeňské služby, České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Dohoda představuje významný posun v přijímání duchovní činnosti ve vězení směrem k užitečné integraci duchovních do praktické vězeňské pastorační problematiky.

     Z příchozích jsme mezi sebou uvítali sestru Bc. Pavlínu Čančarovou, působící již před lety ve VDP v Pardubicích a obnovili jsme doporučení k službě, tentokrát v pražském okruhu; bratrovi Ottovi Pokornému jsme doporučili vzhledem k zdravotním handicapům spíše příležitostné působení po předběžné dohodě s kaplanem té které věznice.

                                                                                                                                                 Bohdan Pivoňka

     Praha,  12. června 2008            Při posledním předprázdninovém výboru jsme oslavili dvoje kulatiny přítomných členů: Jiřího Niderle a Bohuslava Zámečníka, kteří se  tím pádem prokázali jako vážené osobnosti, obdařené již zkušenostmi - a naštěstí také veselou myslí a humorem; kéž jim - a i dalším jubilantům "v záloze" - Pán požehná. Vyslechli jsme zprávu "cestujících kaplanů" - Bob Čejka nás zastupoval na výroční konferenci německé vězeňské duchovní služby v Hofgeismaru a F.M. Převrátil spolu s již jmenovaným J.Niderlem se v Němcích zúčastnili konference evropské IPCA právě v termínu, kdy probíhal mezioborový seminář v Přední Labské. Odtud přivezli nápady, jak rozumně a nápomocně působit na vězněné, aby se dokázali připravit na složité podmínky existence "venku", bez ochranných mříží... Pochvalovali jsme si rovněž seminář na Labské, ucelený, produktivní, konstruktivní a nápaditý. Aktuálnost tématu "Člověk jako osobnost" se ukázala mj. v osobitém podání výstupu jedné diskuzní skupiny formou písně s kytarou. (Zprávy o Labské si lze přečíst v dvojím podání A.Braunerové a J.Durdisové). Jinak jsme pod vedením Otty Brocha věnovali hodně pozornosti přípravě na setkání ředitelů věznic a kaplanů při konferenci k 10. výročí vězeňské kaplanské služby, která se má uskutečnit v rámci velehradských oslav 3.-4.7.2008. 

   Uvítali jsme mezi sebou prot. otce  Milana Horváta, pravoslavného kněze, který se z praktických důvodů rozhodl vstoupit do řad Vězeňské duchovenské péče; vězeňská zařízení již nejméně 2 roky navštěvoval z pověření své církve. Po rozhovoru byl přijat a bude docházet na Bory a do Kynšperka.

Na závěr jsme si popřáli hezké prázdninové dny a někteří  nashledanou již za 3 neděle na Velehradě, další - D.v. - ve zdraví a s veselou myslí po prázdninách.       

Bohdan Pivoňka

Praha,  10. dubna 2008


         Velký výkonný výbor měl ve čtvrtek 10.dubna dost práce, takže se jeho zasedání protáhlo až do pozdních odpoledních hodin. Zpracovával totiž kromě jiného i výstupy z výroční členské schůze, která se konala 27.3. v evangelické sboru Milíče z Kroměříže v Praze - Jižním Městě. Dojmy byly vesměs pozitivní a stály by zato zachytit je ve zvláštním článku; třeba to někoho napadne. Obzvlášť působivým nánm připadlo představení nově přijatých členů v průběhu minulého roku. Došlo rovněž při výroční schůzi k předání pamětních listů  těm členům sdružení, kteří nezištně slouží  již delší dobu; u některých jsme to, bohužel, nestihi ještě za jejich života: rodina bývalého ředitele rýnovïcké věznice přijala na př. takový pamětní list "in memoriam"; toto slovo vystihovalo náš stálý pocit i naše rozhodnutí, že na pana ředitele Baudyše jen tak nezapomeneme...

Řešili jsme rovněž dvě osobní kauzy členů výboru, které nás vedly k pokoře, k vědomí, že nemáme nic navíc proti svým klientům - a že to nejpodstatnější je jistota Božího odpuštění a naděje, která je skryta v evangeliu o Boží blízkosti v Kristově díle. S konečnou platností jsme již museli rozhodnout téma mezioborového semináře, který se bude konat v Přední Labské 28.-30.května t.r.; bude zvlášť oznámen. -- Ve středu před výborem zasedla t.zv. Komise pro duchovní službu (KPDS - poradní orán generálního ředitele) a témata tam probíraná byla poté předložena i výboru. V neposlední řadě jde o návrh novely Dohody o duchovní službě ve vězení, který již byl postoupen smluvním stranám k vyjádření.

Potěšilo nás, že jsme s dobrým svědomím mohli doporučit, aby se člen VDP Mgr. Petr Dvořáček, kazatel sboru Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou, mohl stát kaplanem ve věznici v Jiřicích, zatím aspoň na drobný pidiúvazek; bratr kazatel dostal k tomu pověření od Rady církve bratrské.

Bohdan Pivoňka


 

Praha,  6. března 2008


              Poslední sejití "malého" výboru před výroční členskou schůzí jsme věnovali převážně přípravě toho nejvyššího správního orgánu sdružení. Bylo třeba program přizpůsobit možnostem: rozhodli jsme se pro zjednodušení tím, že poskytneme přihlášeným základní zprávu výkonného výboru o své práci v r.2007 a zprávu předsedkyně v elektronické podobě již předem, abychom omezili nudné (a jinak povinné) předčítání zpráv. Přítomní vyslovili své přípomínky, zprávy byly schváleny.  Přemýšleli jsme rovněž nad možným tématem třídenního mezioborového semináře, který má proběhnout koncem května v Přední Labské. Dobrým nápadem by byla funkce "létajícího kaplana", t.j. jakéhosi kaplana bez portfeje, který by obstarával první kontakty ve věznicích bez duchovní služby; tato myšlenka je bohužel v našich podmínkách stěží realizovatelná.

Přijati byli tři noví členové: P.Martin Pastrňák, katolický řádový bratr z Orlové, který by rád vypomáhal ve věznici Heřmanice a ve vazbě v Ostravě.  Metodista Jan Haslinger nás zaujal svými zkušenostmi svého dramatického života a potěšil zájmem o dobrovolnou službu v litoměřické vazební věznici, když už loňského roku ze zájmu absolvoval povinný nástupní kurz na Sázavě. Vyrovnaný P.Mgr. Oldřich Kolář, katolický děkan v Jablonci, nás zbohatil svou pastorační zkušeností, když odsouzení se modlili za konsolidaci církevní farnosti! Jeho služba bude jistě přínosem v rýnovické věznici.

Bohdan Pivoňka

Praha, 21. února 2008


              Ve čtvrtek při výboru doznívaly ještě dojmy z předchozí kaplanské slavnosti, při níž byl kaplanskému sboru odevzdán náklad speciálních Biblí pro kaple - po jedné do každé věznice, s logem Vězeňské duchovní služby a s věnováním. Přítomní kaplani se shodli na velice pozitivním dojmu  z celé akce, která byla zachycena i mediálně a která pravděpodobně může přispět k podpoře obecného povědomí integrace duchovní služby do profánní VS ČR. Jinak se jednání výboru týkalo přípravy pravidel zkušební doby nových členů organizace a nárysům programu výroční členské schůze, která se uskuteční 27.3.2008 ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 11 - Jižním Městě.

      Do řad členů VDP byli přijati: sestra Bc. Kristýna Čobanová z církve římskokatolické (Věznice Vinařice), kazatel CASD bratr Zbyšek Jonczy z Teplic (Vazební věznice Teplice) a kazatel stejné církve z Hradce Králové  Mgr. Vladimír Krupa, který bude mít namířeno do věznice v Pardubicích. 

Bohdan Pivoňka

              
Praha, 17. ledna 2008


              Poprvé v roce 2008 jsme probírali tématiku duchovní pastorace a její realizace v našich věznicích. Uvědomili jsme si, že už deset let funguje profesionální kaplanská služba, chtěné a žádoucí dítě VDP. Nejen k tomuto výročí dojde při kaplanské poradě v únoru k slavnostnímu ceremoniálu, při němž bude jednotlivým kaplanům předán náklad zvláštních Biblí, s určením a věnováním pro každou vězeňskou kapli v republice. Slavnost bude přístupná veřejnosti a bude ještě zvlášť ohlášena. Pracujeme zároveň na úpravách dosavadních legislativních norem; Dohodu o duchovní službě ve věznicích je třeba aktualizovat a doplnit podle současných potřeb. Naši členové se již prokazují novými průkazy VDP; kdo jej ještě nemá, nechť laskavě kontaktuje s. předsedkyni. 

        Naši pozornost poutala i skutečnost přijímacího procesu nových členů (t.zv."zkušební doba"), zejména jejich zapracování ve službě na jednotlivých místech, kam byli určeni. Vždy znovu se přesvědčujeme, jak důležitá je "kmotrovská praxe" starších či již sloužících kolegů a kolegyň, pomocná ruka a někdy i upozornění na možné komplikace. Potěšitelným zůstává, že někteří dobrovolní účastníci nástupního kurzu VDP z řad různých církví jsou natolik strženi tématem, že se později sami hlásí do VDP.

        Záslužnou práci Armády spásy jsme si připomněli při rozhovoru s kpt. Alešem Malachem, kterého jsme přijali mezi členy VDP, mj. i proto, že AS dříve patřila k t.zv. kolektivním členům. Novým členem sdružení se stal rovněž bratr Petr Šabek (řkc) z Koinonie Jan Křtitel z Litic u Plzně, který na základě vlastní zkušenosti chce lidem za mřížemi ukázat cestu z bezvýchodnosti k smysluplnému životu.

Bohdan Pivoňka

ROK 2008