ARCHIV 2007Jak jsme volili výkonný výbor

     Ve   středu   dne  21.  března  2007  se   ve   sboru   C A SD   v   Praze   –   Malvazinkách   konalo   již   dříve   ohlášené   výroční   zasedání   Členské   schůze   Vězeňské   duchovenské   péče ,  jež   mělo   mj .  za   úkol   zvolit   předsedu   a   členy   výkonného   výboru   tohoto   občanského   sdružení   na   příští   čtyři   roky .  V   příjemném   prostoru   smíchovské   „červené“   modlitebny   bylo   rozptýleno   asi  80  účastníků .  Přítomní   vyslechli   zprávy   odstupující   předsedkyně   sdružení   Renaty   Balcarové ,  tajemníka   VDP   hlavního   kaplana   Bohdana   Pivoňky ,  a   dalších .  Shromáždění   se   ú častnil   a   jménem   vedení   Vězeňské   služby   přítomné   pozdravil   pan   vrchní   státní   rada   plk .  PhDr .  Zdeněk   Kreuzzieger , 1.  náměstek   generálního   ředitele   VS   ČR ,  a   vyjádřil   uznání   tě m ,  kteří   se   aktivně   podílejí   na   výchovné   a   nápravné   činnosti   a   pomáhají   tak   zajišťovat   výkon   práva   na   svobodu   náboženského   vyznání   ve   věznicích   naší   republiky .

     Po   rozpravě   přikročili   členové   VDP   k   volbě   nového   výkonného   výboru .  Volbu   řídil   člen   VDP   pověřený   k   tomu   odstupujícím   výborem   se   souhlasem   přítomných ,  bývalý   kaplan   pardubické   věznice   a   v   současnosti   její   právník   Mgr .  Martin   Kocanda .  V   úvodu   procedury   př ítomní   přijali   předepsanou   kvalifikovanou   většinou   změnu   stanov ,  která   rozšiřuje   počet   volených   náhradníků   ze   třech   na   čtyři   a   stanoví   postup   v   případě   virilních   členů   VV ,  pominou - li   důvody   pro   jejich   virilitu .  Ve   volbě   předsedy   byla   již   v   prvním   kole   velkou   př evahou   hlasů  (54:10:3)  zvolena   dosavadní   předsedkyně   paní   Renata   Balcarová .  Na   dalších   místech   členů   výboru   se   umístili   tito   členové   VDP  ( v   abecedním   pořadí ):  Miroslav   Čejka ,  Květa   Jakubalová ,  Pavel   Kočnar ,  František   Převrátil ,  Martin   Škoda   a   Bohuslav   Zámečník .  Náhradníky   byli   zvoleni :  Eva   Carbolová ,  Jiří   Niderle ,  Luděk   Šíp   a   Renata   Wachová .  Virilními   (nevolenými )  členy   výkonného   výboru   zůstávají   hlavní   kaplan   VS   ČR   Bohdan   Pivoňka   a   jeho   zástupce   Otto   Broch .  Členy   revizní   komise   se   stali   Martin   Kocanda ,  Václav   Mitáš   a   Emil   Morav . 

     Závěr   shromáždění   byl   poznamenán   častými   odchody   účastníků   spěchajících   do   vzdálenějších   končin   naší   republiky ,  takže   už   nebylo   možno   stihnout   časový   plán ;  o   kaplanské   službě   si   tak   účastníci   mohli   přečíst   ve   svých   materiálech   až   při   zpáteční   cestě .  Volební   výsledek   byl   zajímavý ,  svým   způsobem   v   případě   předsedkyně   i   výmluvný .  Věřme ,  že   nebyl   pouhým   projevem   přehození   horké   brambory   do   dlaně   ženy ,  která   své   schopnosti   již   dostatečně   prokázala ,  takže   zvládne   i   to   období   další .  Věřme ,  že   za   spontánní   volbou   je   skryta   i   ochota   stát   jí   po   boku   a   nenechat   ji   v   tom   samotnou .

      A   kéž   nechybí   jí ,  novému   výkonnému   výboru   i   ostatním   to   nejpodstatnější :  požehnání   shůry . 

Bohdan Pivoňka

další foto1         foto2         foto3  

Praha, 15. listopadu 2007


                 Schůze (velkého) výboru VDP navazovala na dvoudenní kaplanskou poradu, takže působila unaveně i vzhledem k služební absenci některých jeho členů. Zhodnotili jsme jednání ve vinařické věznici ve spojitosti s působením organizace Teen Challenge, uvědomili si potřebu vyjádření vděčnosti některým zasloužilým a dlouholetým pracovníkům VDP (pamětní listy) a pokračovali v provozních záležitostech nové legislativy duchovní služby. Trochu nedopatřením jsme na chvíli ztratili naše webové stránky, než se opět po krátké přestávce objevily na adrese: http://www.vdpcr.eu ; prosíme, zaregistrujte tuto změnu a omluvte případné nedostatky.

     Dost narychlo jsme kaplana ing.Pavla Kočnara pověřili přípravou meditačního shromáždění, které konáme každoročně v adventní době. Letos se chceme shromáždit k ztišení a vnitřnímu zklidnění 6. prosince 2007 v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Poděbradech. Pozvánka i plánek jsou zde. Těšíme se nashledanou.

Bohdan Pivoňka

Praha, 18. října 2007


                    Hlavními body jednání malého výkonného výboru bylo hodnocení nástupního kurzu VDP, který zdárně proběhl v Teologickém semináři CASD na Sázavě 2.-3.10.2007 v počtu převyšujícím 30 účastníků, dále otázka koordinátorů VDP při jednotlivých věznicích a způsob, jak celý systém učinit funkčním a pružným. Hovořili jsme rovněž o vystoupení bývalého narkomana, nyní evangelizátora Jana Eriksena ve věznicích v Rýnovicích a v Pardubicích. Po stránce administrativní nás zastihuje nutnost vydání nových průkazů členů VDP, které vstoupí v platnost počátkem příštího roku a budou používány zároveň jako identifikační štítky. Průkazy bude vydávat kancelář VDP sama. Prosíme, aby členové na toto pamatovali, zaslali do kaceláře VDP na GŘ VS ČR každý jednu svou fotografii pasového formátu a připravili se na to, že budou muset počátkem příštího roku osobně převzít nový průkaz oproti vrácení starého průkazu a štítku.

     Do řad členů VDP byla 18.10.2007 přijata farářka Evangelické církve metodistické  t.č. na mateřské dovolené Pavlína Horníčková, která bydlí nedaleko Světlé nad Sáz. a bude docházet do tamější ženské věznice. Řady VDP rozmnožil rovněž P. Jaroslav Lízner, římskokatolický kněz v Benátkách nad Jizerou, který už delší dobu navštěvoval jiřickou věznici v rámci pověření svou církví. Faráře a seniora Slezské církve evangelické a.v. Mgr. Vladislava Szkanderu výkonný výbor doporučil do funkce kaplana karvinské věznice.

Bohdan Pivoňka

Praha, 20. září 2007


     Po prázdninách čekala na členy výkonného výboru spousta práce, zvláště vzhledem ke skutečnosti, že bylo nutno stanovit pravidla jednání pro zvolenou sestavu členů na jejich funkční období. Sestra předsedkyně připomněla zásady, které by se měly respektovat, včetně úspornosti projevů, řečnické kázně a dochvilnosti. V bloku informací jsme s potěšením přijali zprávu, že slavnostní Bible s určením pro každou vězeňskou kapli již jsou ve výrobě. Bylo nutno rozhodnout o konání semináře VDP v některé věznici; termín byl v celoročním plánu stanoven na 10. října. Nakonec jsme se sjednotili na Vazební věznici Ostrava a tématu: Duchovní služba ve vazební věznici. Aktuálně rovněž připravovala sestra předsedkyně nástupní kurz VDP, který byl datován na 2. až 3. října a situován již tradičně do Teologického semináře CASD na Sázavě. Hlavní koordinátor bratr Čejka předložil otázky koordinátorů VDP.

      Uvítali jsme mezi sebou  Jana Cieslara jako nového zástupce Slezské evangelické církve a.v. v roli "přísedícího", když  Ondřej Prokop přestal vykonávat kaplanskou funkci v Karviné. Do řad členů našeho sdružení byli přijati tito bratři: Immanuel Mariae z Řeckokatolické církve (Pankrác), Lukáš Jureček (Heřmanice) a Ladislav Smolka (Horní Slavkov) - oba CASD. P.Jaroslav Šašek (ŘKC) a Jan Fürst (CASD) byli výborem doporučeni ke službě kaplanů, první ve věznici Kynšperk, druhý v Karviné.

 Bohdan Pivoňka


babo 13
  Tato   zkratka   sama   o   sobě   nic   neříká ;  jakoby   byla   stručným   označením   nějakého   technického   produktu ;  řečena   obchodníkovi   by   mohla   vyvolat   hledání   v   regálech ,  nebo   v   poslední   době   už   jen   v   počítači  -  se   závěrečným   zakroucením   hlavou   a   pokrčením   rameny :  lituji ,  neznám ,  nevím ,  bohužel .  Skutečně ,  bohužel .  Šifra   patřila   až   do   závěrečných   dubnových   dní   části   e - mailové   adresy ,  na   níž   jsme   psali ,  když   jsme   potřebovali   dostihnout   pana   ředitele   plk .  Bohuslava   Baudyše .  Byla   to   jeho   soukromá   adresa ,  průchodná   i   tehdy ,  když   ta   oficiální ,  vězeňská ,  byla   zahlcena . Až   do  26.  dubna   letošního   roku . Adresát   změnil   bydliště   –   a   novou   adresu   neuvedl .  Respektive   odešel   tam ,  kam   nevedou   žádné   dráty ,  kam   nedosáhne   žádný   wi - fi   signál ,  kde   specifický   internet   funguje   bez   připojení ,  ale   pouze   jednostranně :  duchem ,  vzpomínkou ,  meditací ,  modlitbou  ...

Bohuslav   Baudyš   prošel   takřka   všemi   posty ,  jaké   ve   věznici   existují .  Výsledkem   byla   schopnost   posoudit   řešené   situace   plasticky ,  dialekticky ,  vyváženě ;  ony   situace   jsou   na   tom   hůř   než   mince :  nejen   dvě   strany ,  ale   tři ,  deset ,  patnáct . A  přitom   nešlo   o   věci ,  ale   o   lidi ,  o   člověka .  Vážil   jsem   si   rýnovického   ředitele   právě   pro   tuto   snahu ,  vidět ,  slyšet ,  vnímat   citlivě   –   a   přitom   řešit   problémy   padni   komu   padni :  a ť   na   straně   personálu ,  nebo   odsouzených .     Snažil   se   být   spravedlivý .  Ale   co   je   to   spravedlnost ?  Dovedeme   ji   jednoznačně   definovat ?  Co   je   spravedlivé   před   zákonem ,  co   před   člověkem ,  co   před   Věčností ?  Nejde   nakonec   o   existenciální   rozhodnutí   mezi   poplatností   zvyklostem   a   úctou   k   člověku ?  O   rozhodnutí ,  které   směřuje   spíše   k   cíli   a   účelu ,  než   k   liteře   samotné ?

    Dostal   jsem   občas   od   něj   vynadáno .  S   úsměvem ,  takže   jsem   si   nebyl   jistý ,  oč vlastně   jde .  Nešlo   však   o   zlehčení   celé   věci .  Zpočátku   jsem   se   cítil   mírně   dotčeně ,  nepřipadlo   mně   právě ,  že   bych   nějak   chyboval   a   zasloužil   si   výtku .  Později   jsem   pochopil :  nekritizuje ,  ale   vyzývá   k   tomu ,  abych   podniknul   kroky ,  které   se   zdály   být   nezajištěné .  Vede   všechny ,  i   mě ,  k   odpovědnosti .  K   využívání   všech   možností ,  které   byly   k   dispozici .  K   aktivaci   rezerv .  K   umění   možného .

    Byl   přesvědčen   o   tom ,  že   všechno   je   dobré ,  co   slouží   k   překonání   syndromu   zločince   u   odsouzených .  Samotná   izolace   od   společnosti   totiž   nestačí :  nezmění   lidský   charakter ,  často   poznamenaný   nelítostivou   minulostí .  Je   třeba   pro   všechny   něco   udělat .  Zapojit   vězně   do   práce ,  do   systematické   činnosti ,  která   by   je   vyvedla   z   nekonečného   kruhu   příčin   a   následků .  Dát   jim   nějaký   cíl ,  nastínit   nějaký   smysl   jejich   pobytu   v   zařízení ,  umožnit   jim   přípravu   na   budoucnost .  Proto   se   tolik   staral   o   práci   pro   odsouzené .  Proto   podporoval   volnočasové   aktivity .  Proto   vítal   i   působení   duchovních .

    V   této   oblasti   jsem   trochu   trnul :  otevřel   dveře   všem ,  kteří   chtěli   s   odsouzenými   pracovat   a   působit   na   utváření   jejich   názorů ;  bylo   to   jistě   i   díky   prvním   duchovním   vlaštovkám ,  které   do   vězení   vlétly .  Měl   s   nimi   totiž   dobrou   zkušenost .  Nezklamali   ho . Ale   zároveň   hrozilo ,  že   se   za   vnější   zájem   schová   hrubý   účel ,  jen ,  co   to   odsouzení   prokouknou .  Byli   jsme   totiž   všichni   tehdy   velice   nezkušení ,  prostí ,  nerafinovaní ,  na   rozdíl   od   našich   klientů .  Tak   jsme   i   s   panem   ředitelem   měli   problémy :  nikoliv   kvůli   neoprávněným   restrikcím ,  ale   naopak :  kvůli   jeho   velké   otevřenosti   a   přejnosti .  Jestliže   takové   vyjádření   učiní   hlavní   kaplan ,  je   zřejmé ,  že   vůbec   nejde   o   ukřivděnost   či   jemnou   stížnost ;  spíš   o   vděčnost   za   tak   přejný   přístup ,  který   jsme   vědomě ,  jak   věřím ,  nezneužili .

    Chodil   za   lidmi .  Vážil   si   personálu ,  i   když   od   něho   vyžadoval   důsledné   a   nápadité   plnění   svých   povinností .  Dovedl   za   lidmi   přijít   a   pohovořit   s   nimi .  Dovedl   je   povzbudit .  Dovedl   právě   tak   přijít   za   odsouzenými .  Zeptat   se   na   jejich   názory ,  slyšet   jejich   připomínky .  Dopisy   od   nich   jsou   toho   důkazem :  jeden   překvapený   vězeň   byl   celý   pryč   z   toho ,  že   za   ním   přišel   ředitel ,  podal   mu   ruku a   popřál   mu   pěkné   svátky .  Při   nepokojích   v   roce  2000  jsem   jej   spatřil   na   oddíle   uprostřed   nespokojených .  Vysvětloval .  Vysvětlil .

    V   pátek  27.  dubna   se   měl   poprvé   ujmout   funkce   předsedy   Výboru   proti   mučení   . ..  Rady   vlády   pro   lidská   práva .  Jeden   z   členů   výboru   omlouval   svou   neúčast   –   a   telefon   zvedla   paní   ředitelová .  Pozdě .  Příliš   pozdě .

    Shora   uvedená   adresa   „babo 13 “   je   neplatná .  Osobnost   za   ní   se   skrývající   však   máme   před   očima   a   v   duši .  Prvotní   přirozený   úděs   vystřídal   smutek .  Věřím ,  že   přirozený   smutek   vystřídá   vděčnost :  za   vše ,  co   dobrého   vzešlo   jeho   působením   i   v   tak   nehostinném   prostředí ,  jakým   je   vězení .  Ona   vděčnost   může   aspoň   trochu   „ošetřit“   rány   nejbližších :  rodiny ,  přátel ,  spolupracovníků .

    Pokud   budete   chtít   Bohuslava   Baudyše   oslovit ,  zkuste   to :  v   modlitbě ,  ve   vzpomínce ,  v   duši ,  jež   se   dokáže   vznést   až   tam ,  kam   svýma   očima   zatím   nedohlédneme .  Mailovou   adresu   k   tomu   nepotřebujeme .

Bohdan   Pivoňka

hlavní   kaplan   VS   ČR


Praha, 7.června 2007


     Setkání výkonného výboru, plánované na 3.května, se konalo zcela jiným způsobem: ten den jsme se naposled rozloučili s plk. Bohuslavem Baudyšem, ředitelem rýnovické věznice a naším věrným spolupracovníkem. Dodnes neseme tuto skutečnost těžce, ale věříme, že náš kolega a přítel svůj pozemský úkol dokonal podle svých nejlepších sil a že starosti již vystřídalo "nevídané a neslýchané".

     Červnové jednání bylo poznamenáno rovněž značným nahromaděním úkolů při dosud "nezajetém" složení. Hodnotili jsme mj. mezioborový seminář, který nakonec zdárně proběhl na Pracově a probírali některé aktuální problémy. Mezi ně hlavně patřily komplikace, které vznikají duchovním při předvádění koluzních obviněných a některé otázky systému fungování koordinátorů; zvláště je nutno dořešit zveřejňování kontaktů na různých komunikačních úrovních. V neposlední řadě jsme přijali informaci o připravovaném "Protokolu o spolupráci" mezi VDP a VS, který má být zveřejněn koncem června t.r.

     Do úplně nové situace jsme se dostali žádostí Mgr. Vojtěcha Roztočila, vychovatele-terapeuta strážské věznice, o vstup do naší organizace: ujasňovali jsme si poslání VDP a s překvapením uvědomili dopady působení duchovenské péče ve svobodné zemi. Jmenovaný byl do sdružení přijat, právě tak jako druhý zájemce, kazatel CASD Petr Svašek, který bude docházet do věznice v Bělušicích.

     Tak  nashledanou po prádninách!

Bohdan Pivoňka

Praha, 11. dubna 2007


       První zasedání nově zvoleného výkonného výboru. Letmý pohled ukázal, že se přece jen k určitým křeslům ve vězeňské zasedačce pojí, zatím nesměle, nové tváře. Členská schůze zvolila 7 osob, které mají reprezentovat nejužší řídící centrum VDP. Je na místě je vyjmenovat. Předsedkyně s přehledem skórovala  54 : 13, poměrem, který ji samotnou zarazil; není to jednoduché, spíš zavazující. Tedy: předsedkyní znovu byla zvolena sestra Renata Balcarová z Církve adventistů s.d. Další zvolení (v abecedním pořadí): Miroslav Čejka (ČCE), Květa Jakubalová (ŘKC), Pavel Kočnar (ČCE), František Miloš Převrátil (ŘKC), Martin Škoda (CB) a Bohuslav Zámečník (CASD). Virilními členy (= z titulu funkce) zůstávají Otto Broch (ŘKC) a Bohdan Pivoňka (ČCE). Další "set" byl už první povinností nového výboru: za místopředsedkyni byla vnitřní volbou vybrána Květa Jakubalová, za tajemníka - přes jisté osobní výhrady - opět hlavní kaplan.

     Co jiného může na prvním zasedání jakéhokoliv orgánu probíhat, než dělení odpovědností: na rozdíl od jiných veřejných organizací tady naštěstí nemůže jít o vlivové sféry. Dohodli jsme frekvenci jednotlivých zasedání a základní charakteristiku práce. Ještě jsme stačili uvítat dvě návštěvy: hojnost úspěchů přišel popřát pan 1. náměstek generálního ředitele VS ČR Zdeněk Kreuzzieger a po roční přestávce byl do zasedání pozván pan Vojtěch Hána, lounský vikář CČSH, aby výbor opětovně rozhodl ve věci jeho členství ve VDP. Výsledek byl jednoznačný: všemi hlasy přijat; sám pan vikář doznal, že přestávka byla účelná a byla mu ku prospěchu.

     Úplně nakonec, dávno po zasedání, jsme se dověděli, že se bratr Hána stal otcem krásné dcery Markétky, jejíž příchod na svět je tím nejlepším zakončením této zprávy.

Bohdan Pivoňka

Praha, 8. března 2007


     Poslední zasedání výkonného výboru. Skutečně; příště již zasedne tento orgán v novém složení, protože ve středu 21.března proběhne v adventistické modlitebně v Praze 5 - Malvazinkách volební členská schůze VDP, která na další čtyřleté období zvolí předsedu a šest členů VV. Proto se valná část jednání týkala otázky: co jsme nezvládli, co se nám podařlo a jaký "odkaz" předáme svým nástupcům. Pro tento "předávací" úkol se s trochou ironie ujal název "Kšaft", přičemž ona původní Komenského "umírající  Jednota" byla brána s trochou nadsázky: přece jen jsme snad o kousek dál a hlouběji i obsahově, když i čas se posunul.

      Měli jsme dvě návštěvy:Bratr Petr Kobiela, dlouhodobý a osvědčený pastorační pracovník, ve své horlivosti nedokázal domyslet důsledky necitlivé medializace svého nasazení pro lidsky opuštěného klienta, obviněného z více vražd; výkonný výbor v tomto případě rozhodl o půlroční distanci od pastorační práce pod hlavičkou VDP. Sestra  Valentina Matůšová, rodačka ze Soči, žalmistka pravoslavné církve z Olomouce, byla přijata za novou členku Vězeňské duchovenské péče s výhledem na působení mezi vězni jejího vyznání v některých moravských věznicích.

      Nakonec zbylo jen rozloučení, "oslazené" ovocným dortem, na nějž předsedkyně nezapomněla. Jak to bude dál, na to si musíme všichni ještě chvíli počkat.

  Bohdan Pivoňka

Praha, 15. února 2007


    Únorové zasedání výkonného výboru opět navazovalo na dvoudenní kaplanskou poradu, která se týkala "mediace a medializace", dvou odlišných a navzájem kontroverzních oblastí. Syndrom "třetího dne" postihl i naše sejití: zatímco v křesťanské teologii je třetí den jásavým východiskem, naše nitra byla naproti tomu dosti vyčerpána, kromě jiného i ze zjištění, že do volební členské schůzezbývá již pouze jedno setkání 8.3.2007; na zprávu z tohoto posledního zasedání přenechám informace o volbách a dalších náležitostech.

     Tentokrát jsme přijali zprávu o jednání s Českou biblickou společností a sponzorem, kteří umožní jednak vydání speciálních slavnostních výtisků bible po jedné pro každou věznici ("Kmenové bible"), jednak i vydání Nových zákonů (+ Žalmy a Přísloví) s praktickými radami pro odsouzené a propouštěné na svobodu. Hovořili jsme o významu náboženských symbolů (křížků a prstýnků) a o jejich významu pro vězně; hlavní kaplan vydal v tomto smyslu ve VS ČR svůj metodický list. S potěšením jsme byli informováni, že dlouho připravovaná Příručka pro pracovníky VDP je ve finálním stadiu jazykové korektury; věřme, že se nenaplní druhý, existenciální, význam tohoto slova. Předsedkyně VDP s hlavním kaplanem navštívili 29.1.t.r. vazební věznici v Teplicích, kde startuje nový tým dobrovolných duchovenských pracovníků v ekumenickém rozsahu.

     V kanceláři VDP v Praze na Pankráci praktikuje od února t.r. studentka EA sestra Irena Opočenská. Do řad členů VDP byl při tomto zasedání přijat Ing. Mgr. Samuel Hejzlar, farář ČCE v Dobříši, který již před časem na žádost hlavního kaplana začal docházet do věznice Příbram - Bitýz a má k tomu příslušné církevní pověření.

      V těchto dnech se rozesílají pozvánky na volební členskou schůzi VDP, která proběhne v modlitebně Církve advenstistů s.d. v Praze 5 na Malvazinkách ve středu dne 21. března 2007; bližší informace naleznete zde. A už se těšíme nashledanou.

Bohdan Pivoňka

                Praha, 11. ledna 2007      


     Na počátku roku, v němž čínská populace slaví znamení zlatého prasete si výkonný výbor naléhavě uvědomoval blížící se konec svého funkčního období; proto se značná část času věnovala této problematice. Bude v březnu (21.3.2007) volební členská schůze VDP a třeba počítat s nově se otevírajícími problémy. Otazníků je víc než dost; pokusili jsme se některé odstranit. Cítíme potřebu povzbudit organizace i jednotlivce v zájmu o osoby propouštěné z výkonu trestu; bez jejich pomoci je riziko návratu do vězení obrovské.Zhodnotili jsme přínos brněnského meditačního shromáždění - jak potřebujeme duchovní posilu! Průběžně oživujeme funkci koordinátorů, aby pokud možno v každé věznici byl duchovní, který by se staral o komunikaci mezi všemi docházejícími duchovními do konkrétní věznice z různých církví.

      S potěšením jsme konstatovali, že ve vazební věznici v Hradci Králové slouží od 1.1.2007 nový kaplan Mgr. Jan Machala z ČCE, jehož jsme minule ke kaplanské funkci doporučovali. První lednové zasedání navštívili dva další hosté: Bc. Renata Wachová, CASD, členka VDP, která žádá o doporučení k svému kaplanskému působení ve Vazební věznici Liberec a Mgr. Štěpán Brodský, evangelický farář z Třebenic, jenž se hlásí do VDP s odhodláním navštěvovat litroměřickou vazební věznici. Hosté odešli "s pořízenou", stalo se, jak žádali - a máme z toho radost.

      Zlaté prase jsme sice neviděli - asi jsme příliš nestrádali; máme jinou představu, v co a jak doufat a v čem, resp. u koho skládat naději. I kvůli té nezřetelné budoucnosti.

                                                                                                                                                     Bohdan Pivoňka

     Jak prožíval  zástupce hlavního kaplana Bc. Martin Škoda návštěvu Polska na pozvání hlavního  kaplana  polské vězeňské služby Pawla Wiktora  Wojtase .....  

 čtěte ZDE!!

 

                  Zveme srdečně dne 6. prosince 2007 do poděbradského sboru ČCE k meditačnímu shromáždění. Smyslem takového setkání je vědomí, že nelze se pořád jen radit a diskutovat a vymýšlet strategie, ale občas takézmlknout a nechat do srdce vplynout strategii "shůry".

Pozvánku můžete číst ZDE

 

                 Zprávu z kroměřížské mezinárodní konference můžete číst  ZDE        

               Zhruba padesátka účastníků nejrůznější provenience se nakonec přece jen na Pracově setkala, přes spoustu nepředvídatelných komplikací (nemoc hlavní organizátorky semináře předsedkyně VDP paní Renaty Balcarové) a informační i jiné bariéry (přeložení místa konání semináře z Přední Labské na Pracov na poslední chvíli, atd.) k výměně zkušeností z oblasti lidského dorozumívání a vzájemných vztahů. Téma znělo: Komunikace jako prostředek hodnocení. Seminář proběhl – a hned příští týden se objevilo několik písemných reakcí (nebývalé!), takže jsme se odhodlali k pošetilému kroku, že z příspěvků vytvoříme jakýsi tvůrčí kompilát, stereosměsku pohledů, aby obrázek o rokování byl dostatečně plastický.......

                                                                                          O semináři čtěte více   ZDE

                                                                                      

 Představitel katolické církve v naší zemi, pražský arcibiskup, vykonal 30.března 2007 několikahodinovou návštěvu VV Praha Pankrác ......

                                                                                                                                  více zde