ARCHIV 2006


PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA KVĚTNICI

 V úterý 19. prosince 2006 se v rámci tradičních předvánočních setkání sešli zástupci duchovních služeb v silových složkách České republiky. Setkání proběhlo v Zotavovně VS ČR Praha Na Květnici. Za duchovní službu v armádě byli přítomni pplk. Mgr Jan Kozler, nový hlavní kaplan AČR, a odstupující hlavní kaplan téhož rezortu plk. Mgr. P. Tomáš Holub, současný poradce ministra obrany ČR v oblasti duchovní služby. Ministerstvo vnitra zastupovali Mgr. P.Josef Suchár a koordinátor duchovenské péče ve složkách policie ČR (PIP) Vítězslav Vurst B.Th. Za "domácí" zatím jako obvykle předsedkyně VDP Renata Balcarová a Mgr. Bohdan Pivoňka, hlavní kaplan VS ČR.

Po úvodním zamyšlení a společné modlitbě následovaly zprávy z jednotlivých oblastí duchovní a pastorační činnosti, v jejichž podání se vystřídali všichni přítomní. Rozprava se posléze soustředila na aktuální poslání duchovních služeb v prostředí povelů a povinné poslušnosti. S potěšením jsme mohli konstatovat, že atmosféra mezi těmi, k nimž jsme posláni, je službě otevřena mnohdy víc, než by se mohlo dle nálad současné společnosti zdát. V nové generaci padají předsudky a vztah k duchovním otázkám je daleko přímější, než bylo zvykem v české kotlině. Zároveň jsme si ovšem uvědomili, že zdaleka nestačí soustředění na náboženskou tématiku a církevní praxi; naše poslání je ve vnímavém pochopení žhavých problémů současného člověka a v předložení širšího spektra možností řešení  složitých problémů životní orientace.  

Jednání proběhlo v předvánoční pohodě i díky podpoře pana generálního ředitele Vězeňské služby České republiky genmjr. PhDr. Luďka Kuly, který přítomné pozdravil a vyjádřil pochopení pro každé dobré úsilí, jež vede k pozvednutí odborné i lidské úrovně i v organizacích, které svým způsobem omezují přirozenou svobodu člověka. Části setkání byl přítomen i vrchní ředitel Kabinetu generálního ředitele VS ČR plk. PhDr. Miloš Jůzl, Ph.D., který popřál všem přítomným úspěch a trpělivost v jejich nesnadné, ale prospěšné činnosti.

Závěrem se účastníci dohodli, že setkání v příštím roce proběhne v okruhu Armády ČR.

Mgr. Bohdan Pivoňka, hlavní kaplan VS ČR

                                                                                            Praha, 22.12.2006

 

Praha, 9. listopadu 2006


     Po dvoudenním jednání celorepublikové porady vězeňských kaplanů neměl už výkonný výbor, složený většinou z kaplanů,  mnoho energie k soustředění nad vlastní problematikou; rovněž nemocných a omlouvajících se bylo víc. Nicméně potvrdil konání meditačního shromáždění 7.12.2006 v Brně a projednal jeho program; vedení svěřil kazateli Janu Valešovi s tím, že tématicky se má shromáždění dotýkat fenomému radosti a naděje. Výbor dále rozhodl, že původně zamýšlené prosincové setkání VV VDP sekonat nebude  a určil datum příští schůze na 11. ledna 2007. Vzhledem k služebním povinnostem některých členů výboru bylo nutno rovněž přesunout datum volební členské schůze na 21.3.2007; hostitelem bude sbor Církve adventistů s.d. v Praze na Malvazinkách. Ve vztahu ke skutečnosti voleb jsme většinou hlasů rozhodli, že změnu volebního systému, o níž jsme průběžně uvažovali, přenecháme již výboru v novém složení. Pořád ještě nejsme spokojeni s fungováním koordinátorů při jednotlivých věznicích, jejichž aktivita by měla zjednodušit administrativní systém VDP.

      Do řad VDP jsme 9.11.2006 přijali P. Mgr. Tomáše Kvasničku z pardubické katolické farnosti a Mgr. Janu Machalovi, faráři ČCE z Dvakačovic, jsme dali na základě církevního pověření doporučení ke kaplanské činnosti ve vazební věznici v Hradci Králové.

                                                                                                                                                    Bohdan Pivoňka

 

Praha, 20.-21.září 2006


     Poprvé po prázdninách jsme si jasně uvědomili, že konec funkčního období stávajícího výkonného výboru se velice rychle blíží a že je naléhavě třeba  doladit koncepční záležitosti, aby se novému týmu mohlo odevzdat dílo řádně zformované. Uvědomili jsme si rovněž, nač jsme nestačili a s čím se nekonečně vlečeme, jako třeba s Příručkou pracovníka VDP, s níž se zabýváme snad roky. Nicméně se zdá, že se v této věci přece jen blýská na časy. Rozhodli jsme o místu konání meditačního shromáždění: letos bude v Brně v modlitebně Křesťanského sboru. Rovněž jsme upřesnili historicky prvé víkendové setkání členů výkonného výboru se svými partnerkami a partnery, které bude následovat 23.-24.9. v rekreačním zařízení pardubické věznice v Krasnici u Přelouče.

      V důsledku organizačních změn na Generálním ředitelství VS ČR se přímým nadřízeným hlavního kaplana stal vrchní ředitel kabinetu generálního ředitele VS ČR plk. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D., který zasedání navštívil a vyjádřil práci VDP svou podporu. K dalším návštěvám patřil Mgr. Ivan Havlíček, římskokatolický kněz a bývalý kaplan AČR, který byl přijat na základě své žádosti do VDP a Mgr. Daniel Ženatý, pardubický farář ČCE, který obdržel souhlas výboru s funkcí vězeňského kaplana ve věznici Pardubice. Bratra Mgr. Vladislava Hánu, lounského vikáře CČSH jsme pozvali k nové návštěvě výkonného výboru na jaře příštího roku s tím, že uvítáme jeho přítomnost na sázavském nástupním kurzu právě tak jako jeho působení v rámci dobrovolné duchovní služby na základě pověření své církve.

                                                                                                                                                       Bohdan Pivoňka

 

Praha, 1. června 2006


     V náhradním termínu jsme jednali naposled před prázdninami 1. 6 2006. Šlo o dílčí posouzení uplynulého půlroku, prospěšnosti setkávání i o perspektivu do krátící se lhůty "života" současné sestavy výkonného výboru. Hodně jsme se vraceli k semináři v Přední Labské; těšilo nás, že je o takový typ setkání "přes hranice vyznání i profesí" zájem. V době, kdy je nutno šetřit nikoliv pouze s energií přírodní, ale i duševní a duchovní, nelze plýtvat ani kvalitou vztahů nabízených bez úvahy. Konec konců o hospodárnosti hovoří i Písmo, užívajíc přitom i přirovnání nepříliš uhlazených ( kral.překlad: "perly a svině"). I z pozic psychologicko-pedagogických jsme zjistili, že individuální hodnocení potřeb a rizik se nyní důkladně promýšlí. Spokojenost byla i s organizací semináře - vesměs výborné známky v anonymní anketě; jen postesk nad pouze dvoudenním pobytem, zatímco jsme měli o čem hovořit a jednat dny tři i více...  Třeba příště. (Věříme, že o Labské bude samostatný článek, až dojde k osvícení autorů a zbude krapet času)

     Nikoliv bez emocí jsme promýšleli naši ekumenickou situaci, s trochou obav před možným dělením v budoucnu, jež by podstatně podvázalo konstruktivní blízkost. "Sladit" všechny formy eklesiologie (učení o církvi) jde jen velmi obtížně a vždy někdo trochu strádá; zdá se však, že takové strádání je jen drobným odvarem toho, co by mohlo nastat, kdyby se některé církevní jednoty hodlaly prosadit na úkor jiných. Třeba k tomu nedojde a třeba pochopíme své různosti jako Boží dar různorodosti a malebnosti jeho stvoření, jako když "Duch dával jim promlouvati různými jazyky..."

      Navštívil nás kolega ing. Pavel Janoušek, dříve pankrácký kaplan a člen Evangelické církve metodistické a potěšil nás tím, že přes svůj nelehký přechod do jiné církve chce pokračovat svým dílem pomoci ve Vězeňské duchovenské péči v Praze na Pankráci a ve Vinařicích s pověřením od Apoštolské církve v Praze.

      Pokud jde o příští setkávání, doporučujeme výstavu obrazů vězňů, která má být uspořádána na Velehradě v rámci každoroční akce "Dnů dobré vůle" v době státních svátků 5. - 6. července 2006. Informace u zástupce hlavního kaplana Otty Brocha.

      Jinak  z výkonného výboruasi už jen přejeme trochu oddechu, relaxaci a všechno to, co má pečeť Božího požehnání, i když pravá podstata těchto darů nám dosti často uniká....

                                                                                                                                                                 Bohdan Pivoňka

 

Praha, 27. dubna 2006


         Poprvé zasedal výkonný výbor v náhradních prostorách Kabinetu dokumentace a historie VS ČR Na Veselí a v náhradním termínu. V nepříliš silné sestavě jsme zhodnotili výroční členskou schůzi VDP a mj. konstatovali, že vstupujeme do závěrečného roku čtyřletého funkčního období výboru a že je třeba se zamýšlet dost vážně nad budoucností. Nutno si stanovit priority, abychom neztráceli čas. Otázkou zůstává rovněž personální obsazení odpovědných míst a jejich struktura s ohledem na "zaměstnavatele" a to vše v ekumenickém kontextu a demokratickou formu voleb.

         Kromě toho nás termínově tlačil společný seminář VDP/VS, na němž se někteří záhy potkáme; tato setkání "přes profesní hranice" vzácně otevírají vzájemné pochopení a zakládají možnosti dobré spolupráce.

          Novým fenoménem jsou "přechody" kaplanů do jiných funkcí; na jednu stranu jsme rádi, že o náš "zaškolený" personál někdo stojí a že není tedy vůbec "na chvostu dějin". V druhé rovině však před nás staví nelehkou povinnost najít "náhradu", pokud vůbec lze při kvalitní osobnostní výbavě kaplanů o náhradě mluvit.

          Do řad Vězeňské duchovenské péče byli přijati tři noví členové: sestry Mgr. Jana Rumlová, farářka ČCE v Olomouci a ing. Renata Rokůsková, členka ECM v Litoměřicích, a bratr Mgr. Daniel Ženatý, farář ČCE v Pardubicích.

                                                                                                                                                                       Bohdan Pivoňka

      

Praha, 9. března 2006


         Příprava nejbližších setkání v rámci VDP byla hlavní náplní zasedání výkonného výboru, v personálně oslabené podobě (vzhledem k nedaleké

členské schůzi a vytíženosti kaplanů). Kromě povinných zpráv by VV rád předložil návrh aktuální úpravy Stanov, tak aby odpovídaly současné situaci. Zároveň jsme prohovořili téma společného setkání VDP/VS, které na žádost mnohých účastníků  proběhne  v Přední Labské  již letos v květnu a sjednotili jsme se nad problematikou "hranic humanity", tedy kam až má sahat zájem pomáhajících skupin společnosti a zda někdy nepostrádá vůbec jakékoliv hranice.

       Z nově se zajímajících duchovních o členství ve VDP byl přítomen bratr Mgr. Blažej Pelán ze sboru ECM z Plzně, jehož hlavní představou je živé svědectví vězněným o cestě k víře a k rozpoznání nového rozměru života.

       A už se těšíme nashledanou 30. března v Horních Počernicích při výročním zasedání ČS VDP!

                                                                          Bohdan Pivoňka

Praha, 16. února 2006


         Únorové sejití výkonného výboru VDP navazovalo na dvoudenní rokování vězeňských kaplanů a bylo již ovlivněno drobnou únavou. Termínově nás tlačila blížící se výroční členská schůze VDP (viz) a rovněž záležitost účasti na německé výroční konferenci Gefängnisseelsorge. Kolega Čejka připravuje na podnět výboru návrh změny Stanov (bude-li připraven v předstihu, pokusíme se jej uveřejnit na webu). Potěšila nás přítomnost dvou vzácných hostí, čestného člena výkonného výboru bratra Františka Lízny a slovenského koordinátora "duchovnej starostlivosti vo ZVJS" biskupského vikáře mjr. Mgr. Ladislava Vrábela. Pozorně jsme naslouchali zprávě o slovenské atmosféře, která byla citelně poznamenána leteckou tragédií, při níž zahynulo 42 vojáků, včetně generálního vikáře Ordinariátu ozbrojených sil a ozbrojených sborů Slovenské republiky pplk.Mons.Michal Štanga. Slovenská vězeňská duchovní služba je uniformovaná a má převážně katolický ráz; pochopili jsme, že se tak děje i v důsledku jistého protestantského nezájmu o tuto službu "v uniformě". - Bratr František Lízna nás zase všechny povzbudil svým elánem a nezkrotnou nadějí, která jakoby "převezla" i tělo, ohrožené zákeřnou nemocí.

          Do řad členů VDP byli přijati dva adepti, sestra Mgr. Simona Tesařová, farářka ČCE, zatím bez sboru, jež uvažuje o své dobrovolné službě na Pankráci pod vedením pankráckého kaplana bratra Františka Převrátila a bratr Josef Merta (Křesť. sbory) z Blanska, který nás uchvátil svou nápaditou aktivitou v službě sociálně vyloučeným (o.s. "Lavina") a má namířeno do Kuřimi.

                                                                          Bohdan Pivoňka

 

Praha, 12. ledna 2006


        První zasedání výkonného výboru VDP v r. 2006 mělo za úkol zhodnotit prosincová setkání VDP a připravit "rozjezd" v roce novém. Zvlášť jsme si připomněli meditační shromáždění, které v nás zanechalo hluboký prožitek: nejen schůzemi živ bude člověk ... Otevřený kalendář r.2006 se záhy zaplnil: kaplani budou mít svou výroční poradu Na Květnici 14.-15.února, a všichni se setkáme při členské schůzi, která se má konat v modlitebně sboru Církve bratrské v Horních Počernicích ve čtvrtek 30. března 2006. Členové VDP budou v dostatečném předstihu o tomto zasedání informováni.

         Do řad členů Vězeňské duchovenské péče byli přijati čtyři noví členové. Zvlášť nás potěšilo, že se bratr Mgr.Roman Roka, farář Církve československé husitské v Chomutově, rozhodl docházet do věznice ve Všehrdech, kde mezi tamními mladistvými klienty nikdo dlouhou dobu nepůsobil. Tři bratři z třineckého sboru Církve bratrské (Karel Bocek, Česlav Czudek a Josef Wiselka) budou po jisté přestávce navštěvovat odsouzené na Mírově.

 


 

Bohdan Pivoňka

hlavní kaplan VS ČR

Tradiční vystoupení smyčcového souboru z Českého Těšína si 18. prosince 2006 přišlo vyslechnout ve Věznici Heřmanice 37 posluchačů z řad odsouzených. Zahrát a promluvit k nim přijelo 11 hudebníků z evangelické církve akazatel Josef D. Průša z Bratrské jednoty baptistů. Přítomen byl a organizačně zajišťoval průběh koncertu spolu s dozorci vězeňský kaplan. Kázeň a zájem posluchačů byl nebývalý. Lze tedy konstatovat, že slavnostní akce mající standardní průběh, splnila účel potěšit uvězněné v době vánočních svátků.

(zdroj: Jan Kočnar - kaplan )

8. října letošního roku se metodický asistent hl. kaplana Martin Škoda zúčastnil na pozvání „Kostnické jednoty“ přednášky o práci duchovních ve věznicích, konané v modlitebně sboru Církve bratrské v Kolíně. Účastníci setkání mohli shlédnout filmový dokument o práci vězeňských kaplanů a po té besedovat s kaplanem M. Škodou o těžkostech i radostech života za mřížemi. O tom, že o takové akce zájem je, svědčily četné dotazy posluchačů.

(zdroj: Martin ŠKODA, asistent hlavního kaplana)

V červenci letošního roku se metodický asistent hl. kaplana Martin Škoda, kaplan věznice Stráž pod Ralskem, zúčastnil na základě pozvání programu s názvem: „Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov“ Během přednášek a besed s dětmi s dětských domovů v České Lípě, Dubé, Deštné, Frýdlantu a Jablonného v Podj. se děti dozvěděli nejen o nebezpečí, které na ně může čekat v životě v podobě překračování zákonů a norem společnosti, ale také něco o víře v Boha, který jim může vynahradit vše, o co během svého dětství přicházejí. Citlivě pojatá prohlídka věznice, zakončená návštěvou vězeňské kaple, pak ukázala věznici nejen jako místo temna, ale jako místo naděje a nových začátků.

(zdroj: Martin ŠKODA, asistent hlavního kaplana)

Dne 4.6. 2006 byl na slavnostním shromaždění sboru CB v Ostravě ordinován na diakona Ing. Jan KOČNAR. Slavnostní akt provedl předseda Rady Církve bratrské a Ekumenické rady církví ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Bratru Kočnarovi, který slouží jako kaplan Věznice Heřmanice, přejeme hojnost Božího požehnání.

(zdroj: *B_L*)

V úterý 24.4.2006 se konal ve Věznici Heřmanice pod hlavičkou VDP koncert mužského smyčcového orchestru Evangelické církve z Českého Těšína. Tento soubor vystupuje v Heřmanicích dvakrát ročně, vždy v době velikonoc a vánoc, poprvé u nás vystupoval před osmi roky. Tentokrát účast odsouzených patřila k nejslabším, z původní čtyřicítky posluchačů jich nakonec zůstalo deset, ostatní po půlhodině odešli a dali přednost vycházkám. Zůstali ti, kteří se pravidelně zúčastňují bohoslužeb v kapli. Půlhodinové zpoždění hudebníků zapříčinila dopravní zácpa. Hudebníci prokládali skladby mluveným slovem. Vzácným hostem byl farář Mgr. Stanislav Kaszmarczyk z největšího sboru na Slezsku a možná na Moravě vůbec. Také dva odsouzení se nechali vybídnout k s osobnímu svědectvím o své nové životní cestě víry. Nakonec tedy vše dobře dopadlo.
Hned další den ve středu 25. 4. uspořádal kaplan také již tradiční "klubové posezení", kterého se zúčastnilo patnáct odsouzených. Již pošesté své zážitky vyprávěl odsouzený J.S. Tentokrát nás vtáhl do dobrodružství, které lze zažít při adrenalinovém sportu - létání na rogalu. Humorné i smutné příhody (tragická smrt spoluletce) prokládali hudebníci (odsouzení i kaplan) folkovými písněmi s doprovodem kytary. Moderátorem pořadu byl ods. V.Š. Účastníci se již těší na další pokračování tohoto pořadu.

(zdroj: Ing. Jan Kočnar)

Dne 2.4.2006 se uskutečnila beseda o duchovní službě ve vězenství. Beseda proběhla na půdě farního sboru ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. Hostem byl Mgr. Ondřej Prokop, kaplan Věznice Karviná.

(zdroj: *B_L*)

Dne 30.3.2006 proběhla výroční členská schůze Vězeňské duchovenské péče. Připravujeme pro Vás informace.

(zdroj: *B_L*)

Dne 15.3.2006 se uskutečnila přednáška kněze Františka Lízny "Chudí obohacují aneb Zkušenosti kněze s lidmi vyhoštěnými na okraj společnosti". Přednáška bratra Lízny, který sloužil i jako kaplan ve Věznici Mírov se uskutečnila v sále Muzea Kroměřižska v 19 hodin. Od 18 hodin bratr František také sloužil mši v kostele sv. Jana Křtitele.

(zdroj: LN 14.3.2006)

Dne 29. ledna 2006 byl na slavnostním shromaždění sboru Církve bratrské v Liberci ordinován diákonem bratr MARTIN ŠKODA, metodický asistent hlavního kaplana VS ČR. Jménem všech členů VDP srdečně blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnaní pro jeho další službu.

(zdroj: *B_L*)

Dne 1.12.2005 došlo ke změně vedení internetových stránek VDP, kdy funkci webmastera po Václavu Mitášovi převzal Ondřej Prokop. Stránky pro vás připravuje redakční tým ve složení:
- Mgr. Bohdan PIVOŇKA
- Mgr. Ondřej PROKOP
- Ing. Boleslav KRISTEN


Zároveň zde chceme poděkovat Mgr. Václavu MITÁŠOVI, který stránky VDP založil a dva roky spravoval.

(zdroj: *B_L*)

 

VYSTOUPENÍ DRAMATICKÉHO KROUŽKU HARLEKÝN

V pátek 4.8.2006 v 15.00 proběhl v návštěvní místnosti Věznice Heřmanice pod hlavičkou Vězeňské duchovenské péče pořad pro odsouzené. Hlavními aktéry byli odsouzení - členové místního dramat.kroužku Harlekýn a dvojice hudebníků(klávesy, bas.kytara a zpěv). Počet zájemců, který se dostavil po vyhlášení byl nebývalý, asi 90 odsouzených. Zjevně to povzbudilo členy dram. kroužku, kteří předvedli několik veselých scének. Celý pořad se totiž jmenoval "Umění se bavit". Zvláštní uznání si zaslouží hlavní protagonista kroužku, odsouzený V.Š., režisér a organizátor pořadu s hereckým talentem, který byl moderátorem hodinového programu. Hudebníci, kteří prokládali pořad pěknými písničkami, se tím zároveň loučili se svými hudebními příznivci a sklidili mohutný potlesk. Kaplan Ing. Jan Kočnar zahrál a zazpíval v pořadu také dvě písničky. Dík za spolupráci patří speciální pedagožce Mgr. Martině Řehové, vedoucí dram. kroužku, která umožnila nácvik scének a podpořila program svou účastí.

Ing. Jan KOČNAR

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ODSOUZENÝCH

Dne 4.7.2006 během slavnostních Dnů lidí dobré vůle konaných na Velehradě se uskutečnila výstava obrazů odsouzených na téma "To je ta cesta, jděte po ní". Během této výstavy byla prezentována činnost VDP a práce vězeňských kaplanů.

>>> fotogalerie
>>> další fotogalerie
>>> článek

BISKUP VE VĚZENÍ


Nevšední událost zažila ve středu 14. června 2006 věznice Ostrava - Heřmanice, když ji navštívil ostravsko-opavský sídelní biskup Mons. František Václav Lobkowicz v doprovodu svého sekretáře Mgr. Aleše Ligockého. Besedy biskupa s ředitelem plk. JUDr . Ladislavem Mičkou se zúčastnil první zástupce ředitele pplk. Mgr. Josef Hrabina a kaplani Ing. Jan Kočnar a Mgr. Emil Morav. Potom pan biskup sloužil v ústavní kapli Ježíše Krista Krále mši svatou , kterou spolu s ním koncelebrovali P. Miroslav Straka a P. Martin Pastrňák, za asistence diákonů Ligockého a Morava. Před kázáním představil kaplan Emil Morav tři odsouzené muže - kandidáty svátosti biřmování, kteří se pod jeho vedením téměř rok duchovně i intelektuálně na svůj velký den připravovali. V následující homilii Mons. Lobkowicz připomenul význam svátosti biřmování, kterou se udělují dary Ducha svatého a posvěcuje křesťanská dospělost. Potom žadatelům tuto svátost udělil.

Mgr. Emil MORAV
HRANICE HUMANITY - PŘEDNÍ LABSKÁ 17-18.5. 2006

Ve dnech 17. a 18. května 2006 se uskutečnil společný seminář VDP a VS na téma Hranice humanity (Možnost a meze programů zacházení). Zde můžete nalézt přednášku hlavního kaplana.
ČLENSKÁ SCHŮZE VDP

Dne 30.3.2006 se na půdě sboru Církve bratrské v Praze Horních Počernicích uskutečnila výroční členská schůze VDP. Na programu byly předneseny zprávy za uplynulý rok. Na schůzi vystoupili rovněž hosté, za VS ČR plk. Mgr. Milan HOSPODKA a plk. Bohuslav Baudyš, za ERC Jitka Krausová a zástupce Sdružení pro probaci a mediaci v justici.

>>> fotogalerie

>>> článek

 KAPLANSKÁ PORADA 14.-15.2.2006

Ve dnech 14. a 15. února 2006 se uskutečnila v Praze na Květnici, porada kaplanů VS ČR. Hlavní téma porady bylo "Jak nevyhořet" , které se snažilo odpovědět na otázky týkající se možnosti syndromu vyhoření u farářů, zejména tedy u farářů působících ve věznicích. K tomu nám měla posloužit i supervize v podání dr. Baštecké.

>>> fotogalerie

>>> celý článek


KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ VDP


Datum,

hodina

Akce

Místo konání

Podrobnosti

12.1.2006

09:30 hod

Schůze VV VDP

Praha - GŘ VS ČR

malý

14.2. - 15.2.2006

Porada kaplanů

Praha - Květnice

 

16.2.2006

09:00 hod

Schůze VV VDP

Praha - GŘ VS ČR

velký

9.3.2006

Schůze VV VDP

Praha - GŘ VS ČR

malý

30.3.2006

Členská schůze VDP

CB Praha Horní Počernice

27.4.2006

09:30 hod

Schůze VV VDP

Praha - Kabinet dokumentace a historie VS ČR - Květnice - Na Veselí

velký

17.-18.5.2006

Společný seminář VDP+VS

Zotavovna VS Přední Labská

vstupte, prosím

1.6.2006  

09:30 hod

Schůze VV VDP

Praha - GŘ VS ČR

malý

       20.-21.9.2006              09:30 hod  

Schůze VV VDP, dvoudenní

Praha - GŘ VS ČR

 velký

22.-24.9.2006  

Společný pobyt členů VV a přísedících s rodinnými příslušníky

Zotavovna věz.Pardubice - Krasnice

bude upřesněno

11.10.2006  

Seminář VDP+dobrov.duch.služby

Věznice Světlá nad Sázavou

Čtěte: Světlá Světlá..

16. - 17.10.2006  

Nástupní kurz VDP

Teologický seminář CASD Sázava

Jaké to bylo...

7.-8.11.2006  

Celorepubliková kaplanská porada

Praha - zotavovna VS Květnice

Program

9.11.2006  

Schůze  VV VDP

Praha - GŘ VS ČR

velký

7.12.2006  

Meditační shromáždění

Brno - Křestanský sbor

už bylo

 

redakce